13. december 2017

Svar på høring af bekendtgørelse om skolepulje

Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

Tak for muligheden for at kommentere på bekendtgørelsen om pulje til løft af fagligt svage elever.

KL er fortsat af den holdning, at puljen til løft af fagligt svage elever i folkeskolen har en uhensigtsmæssig udmøntningsmekanisme. Den præmieringsmodel, som er valgt, vil på længere sigt i bedste fald være effektløs og i værste fald kontraeffektiv, da der er indikationer på, at kortsigtede og intensive indsatser ikke har varig effekt. Modellen betyder, at skolerne i langt højere grad skal arbejde med korte og intensive indsatser frem for mere helhedsorienterede og længere varende indsatser. KL vil anbefale, at modellen genovervejes, så midlerne fra puljen i højere grad kan investeres i indsatser med et bredere og længere sigte, og som muliggør, at skolerne arbejder mere tværprofessionelt og tværsektorielt.

Den valgte bevillingsmodel i puljen skaber endvidere en stor budgetusikkerhed hos skoler og kommuner. Skolen og kommunen kan ikke med sikkerhed vide, om de præmieres for deres investering, og dermed er der en risiko for, at ressourcerne skal tages fra andre indsatser. Dette kan endvidere bidrage til at fokus fjernes fra skolens generelle kerneopgave, som er langt bredere end blot at løfte udskolingselever i afgangsprøven i dansk og matematik.

Inden for rammerne af den valgte model har KL følgende konkrete kommentarer i forhold til det fremsendte bekendtgørelsesudkast:

Til §1

Der bør i udvælgelsen tages højde for skolernes inklusionsprocent og andelen af elever, der fritages fra afgangsprøven. Herudover vil KL anbefale, at der tages udgangspunkt i de absolut dårligst præsterende skoler, og derfor ikke tages højde for skolernes geografiske placering. Den foreslåede model betyder, at det ikke er de mest udfordrede skoler, som puljen kommer til gode.

Til §2

KL er positiv over for muligheden for, at skoler kan indgå i "Program for løft af de fagligst svageste elever", men foreslår, at muligheden for at deltag i programmet udvides, så øvrige skoler med interesse og behov for mulighed for at deltage.

Til §3

KL finder det problematisk, at der bliver gjort forskel på store og små skoler, således at de store skoler får væsentligt færre ressourcer i belønning pr. elev. Såfremt præmien er knytte til den enkelte elev, vil flere elever kunne få gavn af puljen.

Til § 4

KL vil opfordre til, at betingelserne for præmieudbetaling yderligere udspecificeres, så det bl.a. fremgår, hvilke krav der er til

  • Andel af 9. klasseeleverne går til afgangsprøve. Dette skal bidrage til, at en skole ikke kan fritage elever fra afgangsprøven for herved at opnå et bedre resultat.
  • Til- og fraflyttede elever undervejs i den 3-årige periode. Dette skal bl.a. tydeliggøre, hvordan skolen skal forholde sig til større grupper af tilkomne elever fra ex. en lukket fri grundskole. I denne forbindelse skal der også tages højde for ændringer i inklusionsprocenten, hvis en skole får en elev tilbageført fra en specialskole.

Endvidere kan det med fordel tydeliggøres, at den første udbetaling sker i 2018, ligesom det foreslås, at forvaltningen også orienteres skriftligt.

Til § 5

Det er vigtigt for KL, at afrapporteringen til Styrelsen af Undervisning og Kvalitet skal være så lidt tidskrævende og bureaukratisk som mulig.