06. december 2017

Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade

I Horsens Kommune har de etableret et succesfuldt rehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Formål med projektet/tiltaget
Langt de fleste borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende ønsker efter et langt indlæggelsesforløb at borgeren kommer tættere på familien og nærmiljøet. Siden efteråret 2016 har Horsens Kommune modtaget genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau for fire borgere, der ønsker rehabilitering tæt på hjemmet, heraf en borger fra en anden kommune. Til disse fire borgere er der etableret specialiserede tværgående indsatser med udgangspunkt i døgnrehabiliteringen, Vital Horsens.

Målgruppe
Borgere med erhvervet hjerneskade og med genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau.

Indhold
Når borgeren ønsker at den videre rehabilitering efter indlæggelse skal foregå tæt på hjemmet foretages en individuel faglig vurdering ved kommunens hjerneskadeteam i samarbejde med udskrivende hospitalsafdeling, oftest Hammel Neurocenter. Vurderingen omfatter borgerens ønsker og mål, faglig vurdering af borgerens rehabiliteringsbehov og –potentiale samt hvilke kompetencer, der skal til for at løfte rehabiliteringsopgaven. Såfremt Døgnrehabiliteringen i Vital Horsens har de nødvendige kompetencer, eller kan skaffe dem, aftales indlæggelse i Døgnrehabiliteringen. Dette er altid en ledelsesbeslutning på tværs af myndighedsafdeling, genoptræningsafdeling og hjerneskaderådgivning. Såfremt det er nødvendigt med andre kompetencer aftales et videre forløb med et eksternt tilbud.

Personale i Døgnrehabliteringen:

Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, SOSU-assistenter, SSH/sygehjælpere samt deltidsansat neurolog og socialrådgiver, begge ansat 8 t/uge. Medarbejdere, der varetager specialiseret rehabilitering har relevant efter-/videreuddannelse samt min. 2 års erfaring inden for området, og beskæftiger sig derudover med genoptræning/rehabilitering på avanceret niveau. Rehabiliteringen sker i et interdisciplinært teamsamarbejde og ud fra en neuropædagogisk tilgang.

Faste samarbejdspartnere:

Borgerne tilknyttes altid en hjerneskadekoordinator og forløbet følges tæt i kommunens hjerneskadeteam, hvor også jobcenter og specialundervisning deltager. Derudover er der aftaler om:

  • Neuropsykolog ift. supervision til personale hver 14. dag
  • Talepædagog kommer i afdelingen 1 dag ugentligt

Døgnrehabiliteringen har i forvejen tæt samarbejde med:

  • Borgernes egen læge
  • Horsens Sygehus vedr. øvrige sygdomme
  • Bandagist
  • Ved behov kontakt til VISO

I forhold til specialiseret rehabilitering er der mulighed for opfølgende sparring fra Hammel Neurocenter målrettet den konkrete borger.

Effekt
Erfaringerne viser at:

  • Borgerne profiterer af at familien i langt højere grad bliver en del af rehabiliteringen, hvilket medvirker positivt til  borgerens motivation og udvikling
  • Pårørende er i forvejen stressede som følge af den ramtes sygdom, indlæggelse og fremtidsudsigter. Når borgeren indlægges i Døgnrehabiliteringen skal de pårørende bruge mindre tid på transport og kan i højere grad prioritere sin tid på sig selv og på at deltage i rehabiliteringen
  • I forbindelse med døgnrehabiliteringstilbuddet er der mulighed for at tage hånd om de pårørende, bl.a. ved afdelingens sorg-/kriseterapeut og i samarbejde med kommunens familieafdeling og andre forvaltninger
  • Ved mere end 2 pladser er tilbuddet rentabelt sammenholdt med eksterne tilbud

Organisering
Tilbuddet er forankret i Døgnrehabiliteringen, Vital Horsens.

Finansiering
Der er tilført ressourcer til pleje og sygepleje døgnet rundt samt til terapeutfaglig genoptræning i hverdage fra kl. 7 – 18.30 og lørdag kl. 8 – 13.

Kontakt
Stella Jónsdóttir, Daglig leder tlf. 76293769

Mail: sssjo@horsens.dk