07. december 2017

Pårørendekursus

Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommune har i samarbejde med Hjerneskadeforeningen etableret et kursustilbud til pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade.

Formålet med projektet/tiltaget
I Danmark lever over 120.000 mennesker med en erhvervet hjerneskade. 75.000 på grund af blodpropper og hjerneblødninger, 45.000 på grund af skader og andre sygdomme. Borgere med erhvervet hjerneskade lever ofte med sociale begrænsninger i forhold til familieliv, arbejdsliv, fritidsliv og generelt i samfundet. Det kan betyde tab af livskvalitet og identitet for borgeren, men i særdeleshed også for familien. Pårørende er en nødvendig ressource i det moderne samfund, men pårørende risikerer at udvikle sygdom og stress, når de står med den anseelige opgave, det kan være at hjælpe og pleje deres nære.

Pårørende oplever tiden efter skaden som svær og stressende. De beskriver tab på flere forskellige områder, samspillet med den ramte kan være ændret, medføre nye roller, flere opgaver og mere ansvar for de pårørende. De pårørende har mindre tid til fritidsaktiviteter, sig selv og sociale kontakter. Yderligere beskriver nogle pårørende, at tabet af en ligeværdig partner er meget vanskelig.

Målet med kurset er:

 • At pårørende opnår viden om hjerneskade
 • At pårørende tilegner sig copingstrategier i form af problemløsende tilgang, håndtering af konfliktfyldte situationer og den ændrede hverdag
 • At risiko for kommunale følgeudgifter nedsættes i forbindelse med skilsmisse, længerevarende sygemelding hos pårørende, øget behov for støtte og/eller andre hjælpeforanstaltninger i hverdagen

Målgruppe
Mennesker med erhvervet hjerneskade

Organisering

 • To gruppeforløb årligt (forår og efterår).
 • Max 24 deltagere per gruppe.
 • Seks deltagere fra hver kommune .
 • To neuropsykologer fra Hjerneskadecenteret - BOMI, er ansvarlige for faglige oplæg på kursusgangene.
 • Kurset afholdes i Frederikssund.
 • Hjerneskadeforeningen afholder arrangementer for de hjerneskaderamte i tilstødende lokaler i samme tidsrum.
 • Kommunernes hjerneskadekoordinatorer er ansvarlige for visitation til grupperne.
 • Hjerneskadeforeningen er ansvarlig for organisering af tilbud til de hjerneskaderamte.
 • Hjerneskadekoordinatorer og Hjerneskadeforeningen er ansvarlig for detailplanlægningen.

Indhold
Hvert gruppeforløb består af fem mødegange á to timer med en måneds mellemrum.

Møderne i pårørendegruppen ledes af to neuropsykologer, som er ansvarlige for og giver faglige oplæg. Efter oplægget deles gruppen i to hold for at drøfte oplægget og dele erfaringer, deltagerne kender ikke emnet på forhånd. Oplæggene har omhandlet temaer som ”Skjulte handicap efter hjerneskade" og ”Samliv og relationer efter hjerneskade”. Hjerneskadekoordinatorerne fra kommunerne deltager på skift ved hver kursusgang, to deltager per gang.

Effekt
Succeskriterier:

 • At 80 % af de tilmeldte pårørende gennemfører forløbet.
 • At de fire kommuner samarbejder omkring udnyttelsen af alle 24 pladser.

Kurser til pårørende er en mindre udgift i forhold til værdien og livskvaliteten set fra både patienten og den pårørendes perspektiv. Kurser til pårørende kan mindske antallet af sygemeldinger på grund af stress og andre belastningsreaktioner.

Evaluering
Det første kursus - forår 2017- er evalueret. 16 personer har besvaret spørgeskemaet, som ligger til grund for målingen.

Der har været et fremmøde på gennemsnitligt 75%, det vil sige16 deltagere per gang. Det er mindre end ønsket og forventet, men frafaldet skyldes primært praktiske forhold såsom tidspunkt, transport og personligt overskud. Indholdsmæssigt er der tilfredshed med kurset og underviserne. De pårørende har opnået en større accept af egne følelser/reaktioner og bedre indsigt i den syges adfærdsmønstre. Flere har udtrykt, at det var rart at tale med andre i samme båd, for "man er lige pludselig ikke alene".

3-4 borgerne med hjerneskade benyttede Hjerneskadeforeningens tilbud om sideløbende aktiviteter, og ellers prioriterede de pårørende at komme selv.

På sidste kursusgang kunne interesserede pårørende melde sig til en slags "selvhjælpsgruppe", hvor de på eget initiativ kan fortsætte med at mødes.

I juni 2017 mødes kommunernes hjerneskadekoordinatorer og Hjerneskadeforeningen med henblik på eventuelle justeringer i kurset, herunder også neuropsykologernes indsats, og der tages stilling til eventuel indhentning af nye tilbud.

Financering
Erfaringen fra andre kommuner er, at et styrket pårørendesamarbejde ikke nødvendigvis behøver at være en stor investering for den enkelte kommune. Alternativet er at bevilge individuelle forløb hos ekstern leverandør, når pårørende bliver med-ramte.

Det er dog nødvendigt med et tværkommunalt samarbejde for at opnå tilstrækkelig volumen og kurser med indhold på tilstrækkeligt højt neurofagligt niveau.

Den samlede udgift for undervisningen er 67.000 kroner og omfatter 40 timers undervisning. Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire kommuner, svarende til 16.750 kroner/kommune og 6 pladser/kommune. Udgiften afholdes inden for budgetrammen på hjerneskadeområdet.

Link

Pjece - Pårørendekursus