13. december 2017

KL's høringssvar vedrørende lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål

KL har den 6. juni 2017 modtaget et udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) i høring. Fristen for høringssvar er den 9. august 2017.

KL takker for muligheden for at afgive et høringssvar og har nedenstående bemærkninger til lovudkastet. Bemærkningerne gives under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse. KL er generelt positiv over for lovændringen, men ønsker dog at understrege, at den ikke må føre til en svækkelse af fokus på folkeskolereformens mål eller af det kommunale ansvar for folkeskolen.

Positivt med plads til lokale prioriteringer i arbejdet med Fælles Mål

KL bakker op om en lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål. I en KL-undersøgelse fra foråret 2017 svarer 60 % af skolecheferne således, at antallet af bindende mål i Fælles Mål i høj grad eller i nogen grad udgør en barriere for kommunens og skolernes arbejde. Den foreslåede lempelse sender et vigtigt signal om, at der inden for de nationale rammer skal være plads til lokale prioriteringer i arbejdet med målene.

Vigtigt at fastholde fokus på folkeskolereformens mål

Folkeskolereformen trådte i kraft for tre år siden og alle kommuner og skoler arbejder med reformens mål og indsatser. Men der er stadig lang vej igen, før reformens mange potentialer er omsat til ny praksis og bedre resultater. Det er vigtigt, at en reduktion af antallet af bindende mål i Fælles Mål ikke fører til et svækket fokus på målene om mere læring, større trivsel og øget social mobilitet. KL vil gerne bidrage hertil, og forventer at blive inddraget i centrale drøftelser herom.

Kommunernes og skolernes videre arbejde med Fælles Mål

I høringsmaterialet fremgår det af afsnittet "Ministeriets overvejelser og den foreslåede ændring", at effekten af færre bindende mål i form af øget frihed til undervisernes tilrettelæggelse af undervisningens indhold fordrer, at kommunerne giver skoler og undervisere frihed og fx ikke pålægger dem unødige dokumentationskrav, som tager tid fra arbejdet med eleverne. Det fremgår, at dette tema skal indgå i en kommende evaluering af de nye Fælles Mål.

KL er ikke enig i forståelsen af, at det alene er op til underviserne og skolerne, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med Fælles Mål. Folkeskolen er et kommunalt ansvar og det er kommunalbestyrelsen, der godkender læseplaner for skolens fag og obligatoriske emner. Det er derfor KL's forventning, at den mulighed for lokale prioriteringer, der omtales i bemærkningerne til lovforslaget, både omfatter kommunale og skolemæssige prioriteringer. Samme forståelse forventes afspejlet i den kommende evaluering, som KL ligeledes forventer at blive inddraget i.

Brug for opmærksomhed på eventuelle konsekvenser for arbejdet med digitale læringsplatforme

Det er KL's vurdering, at en reduktion af antallet af bindende mål ikke vil få konsekvenser for kommunernes anskaffelse af digitale læringsplatforme, herunder for kravspecifikationen til leverandørerne. Ændringen vurderes heller ikke at ville kræve betydelige tekniske omlægninger af de eksisterende læringsplatforme. KL følger kommunernes arbejde med læringsplatformene tæt og vil være meget opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssige konsekvenser af, at antallet af bindende mål reduceres. 

Læringsplatformene kan bl.a. indeholde læringsmål for eleverne, læringsforløb, elevplaner, elevportfolioer mv. Målet med platformene er bl.a. bedre overblik over og samarbejde om elevernes læring og trivsel skole, forældre og elever imellem.