05. december 2017

KLE Abonnementsbrev november 2017 udgave

De væsentligste ændringer i november-udgaven

Nyt emne i november 2017 udgaven:

Til forskel fra tidligere udgaver af KLE, rummer november-udgaven kun et enkelt nyt emne. Dette skyldes til dels at lovgivningsarbejdet i dette kvartal har givet meget få nye love, og dels at den nye lovgivning, der er vedtaget, ikke har givet anledning til oprettelse af nye emner, men blot har medført justeringer i eksisterende emner.

Anmeldelse - skift i miljøteknologiske løsninger

En ny paragraf i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen betyder, at skift i den anvendte miljøteknologi i eksisterende stalde kan ske efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis en række betingelser er opfyldt. Vi har derfor oprettet et nyt emne til sager om disse anmeldelser.

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I november-versionen af KLE er der således foretaget justeringer i godt 20 eksisterende retskilder og tilføjet en række nye. Af de nye retskilder kan nævnes:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger [ny] 
  • Lovbekendtgørelse om færgefart [ny]
  • Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) [ny] 
  • Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling [ny] 

Nye stikord

November-udgaven af KLE er udvidet med en række nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning. Nogle af de nye stikord dækker eksempelvis boliger til flygtninge, anmeldelser og godkendelser vedrørende husdyrbrug og en række stikord på socialområdet, blandt andet Socialtilsynets afgørelse om fravigelse af godkendelse for forskellige anbringelsessteder. 

Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven