21. december 2017

Jeg føler mig ikke alene

Flere ældre borgere i Greve Kommune vil fremover kunne sige: ”Jeg føler mig ikke alene”. Nyt projekt "Jeg føler mig ikke alene" sætter fokus på ensomhed blandt ældre.

Formål med projektet/tiltaget
Projekt ”Jeg føler mig ikke alene” har til formål at give ældre mennesker, der oplever ensomhed, en blivende oplevelse af ikke at være uønsket alene eller alene blandt andre.

Målgruppe
Projektets primære målgruppe er ældre borgere i Greve Kommune, der modtager varig hjemmehjælp, og som oplever ensomhed.

Projektets sekundære målgruppe er medarbejdere i den kommunale hjemmepleje og hos de private leverandører af hjemmepleje i Greve Kommune, samt frivillige i Ældre Sagen i Greve.

Indhold
Projekt ”Jeg føler mig ikke alene” er et metodeudviklingsprojekt i hjemmeplejen i Greve Kommune.

Hjemmeplejens primære opgave består i at opspore ensomme ældre i målgruppen blandt borgere, der modtager varig hjemmehjælp, og italesætte ensomhed over for borgeren. Hvis borgeren ønsker det, henviser hjemmeplejen borgeren til relevante aktivitetstilbud hos projektets frivillige samarbejdspartnere. Projektets frivillige samarbejdspartneres primære opgave består i at facilitere relevante tilbud, hvorigennem borgerne får mulighed for at pleje eksisterende relationer og/eller danne nye relationer fremadrettet.

Medarbejdere i den kommunale hjemmepleje og hos de private leverandører, samt frivillige i Ældre Sagen i Greve vil i forbindelse med projektet gennemgå et kompetenceudviklingsforløb, der varetages af Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden.

Effekt
Projektet har som målsætning at give ældre mennesker, der oplever ensomhed, en blivende oplevelse af ikke at være uønsket alene eller alene blandt andre. Herudover skal der i projektet sættes yderligere fokus på arbejdet med ensomhed i hjemmeplejen i Greve Kommune gennem en systematiseret opsporende indsats på området. Desuden skal hjemmeplejens personale og Ældre Sagens frivilliges faglige viden omkring ensomhed højnes.

Organisering
Projektet er et samarbejde med Ældresagen i Greve og de private hjemmeplejeleverandører Aleris og Attendo. Herudover samarbejdes med Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og Viden samt Rambøll.

Finansiering
Projektet forløber i perioden marts 2017 til april 2019. Projektet har fået puljemidler fra puljen ’Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp’ med baggrund i den politiske aftale om Fremtidens Hjemmehjælp fra 2014.

Kontakt
Projektleder Jonas Balodis Olsen, E-mail: Jona@greve.dk, mobil: 22131828.