13. december 2017

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner og internationale dagtilbud)

KL har modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om dagtilbud i høring og fremsender hermed høringssvar.

Ændringerne vedrører to forhold:

  1. Bedre vilkår for virksomhedsinstitutioner
  2. Bedre vilkår for internationale dagtilbud

Ad. 1

KL hæfter sig ved bemærkning til § 1, nr. 3-4 "af hvis vedtægter det fremgår, at institutionen drives med det formål at tilgodese en eller flere virksomheders medarbejdere" og  "Privatinstitutioner, af hvis vedtægter det fremgår, at institutionen drives med det formål at tilgodese en eller flere virksomheders medarbejdere, er ikke omfattet af 1. punktum."

Udtrykkende kan misforstås, således at institutionen kan tilgodese, understøtte eller give fordele til en virksomheds medarbejdere på anden måde end ved at give fortrinsret til medarbejdernes børn med hensyn til optagelse i institutionen.

Derfor foreslår KL, at udtrykket præciseres nærmere, så det ikke giver anledning til fortolkningstvivl, for eksempel således:

"af hvis vedtægter det fremgår, at institutionen drives med det formål at give fortrinsret med hensyn til optagelse i institutionen til børn af forældre, der er ansat i én eller flere bestemte virksomheder".

Udkastet til lovforslag, § 1, nr. 5, handler om, at "barnets forælder stopper i den virksomhed". KL forslår, at det formuleres mere præcist med ord såsom "ansættelsesforholdet" eller "beskæftigelsen ophører".

Ad 2.

KL er enige i, at hovedsproget som udgangspunkt skal være dansk i alle dagtilbud. Samtidig ser KL positivt på muligheden for at etablere internationale dagtilbud, hvor hovedsproget kan være enten engelsk, tysk eller fransk.

KL noterer sig, at ændringen i bekendtgørelsen tydeliggør de allerede eksisterende muligheder for at etablere dagtilbud med engelsk, tysk eller fransk som hovedsprog. Såfremt denne tydeliggørelse fører til flere daginstitutioner, hvor børn og personale taler engelsk, tysk eller fransk, så kan det øge kommunernes udgifter til eksempelvis tolkebistand på kommunalt tilsyn. Denne udvikling vil KL følge, da kommunerne ikke skal have yderligere udgifter, hvis der sker en markant stigning i antallet af internationale daginstitutioner.