13. december 2017

Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om dagtilbud

KL har modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om dagtilbud i høring og fremsender hermed høringssvar.

Ændringerne vedrører tre forhold:

  1. Der indføres regler om tilskud til et sprogstimuleringstilbud som følge af vedtagelsen af ændringer i integrationsloven og forskellige andre love.
  2. Der sker en tydeliggørelse af reglerne for, hvordan den månedlige husstandsindkomst skal opgøres i forbindelse med økonomisk fripladstilskud
  3. Der sker en præcisering af de gældende regler vedr. fastsættelse af forældrebetaling.

Ad 1:

KL ser generelt positivt på, at sprogstimulering i en to-årig periode ikke er omfattet af dagtilbudslovens bestemmelser om henholdsvis 15 og 30 timers sprogstimulering om ugen. KL er også enig i, at kvaliteten ikke skal falde, da sproget er et centralt element i børns udvikling, læring og trivsel. KL bemærker, at børn med flygtningebaggrund i stort omfang allerede går i dagtilbud, hvor de modtager sprogstimulering, og derfor vil der ikke være besparelser at hente i en sådan eventuel lovændring. KL er positiv overfor, at kommunerne gives en større fleksibilitet ift. at fastsætte antallet af sprogstimuleringstimer.

KL lægger vægt på, at reglerne i dagtilbudslovens §12 om forældrenes pligt til at lade deres børn deltage i sprogstimulering fastholdes.

KL noterer sig, at ændringen i §43 i bekendtgørelsen om dagtilbud medfører, at, når et barn er optaget i et sprogstimuleringstilbud efter Lov 189 ”Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love” §7 stk. 6 i form af et dagtilbud, udgør kommunalbestyrelsens tilskud et beløb, der svarer til 100% af forældrebetaling. KL ønsker en uddybende drøftelse med ministeriet om eventuelle forhold, der kan tilsige, at forældrene oppebærer en hel eller delvis egenfinansiering.

Ad 2:

KL har fulgt de udfordringer, som loven om beregning af økonomisk friplads har medført, siden loven trådte i kraft fra årsskiftet. KL anerkender, at det i ændringen af bekendtgørelsen præciseres, at indkomsten kan fordeles ud over de enkelte måneder, således at kommunerne får et mere retvisende billeder af borgerens indkomst.

KL bemærker, at indeværende ændring i bekendtgørelsen ikke adresserer alle de udfordringer, som loven har medført for kommunerne. Det gælder eksempelvis, hvorvidt indkomsten skal fordeles i lønperioden eller skattemåneden.

KL ønsker at påpege, at eIndkomstordningen endnu ikke giver kommunerne den lettelse i administration af økonomisk fripladstilskud, som ordningen ellers tilsigtede. KL ser frem til at indgå i en fremtidig dialog om yderligere tiltag, som kan gøre eIndkomst til en effektiv administrations-lettelse for kommunerne.

Ad 3:

KL anerkender præciseringen af princippet bag betalingsreglerne på dag-tilbudsområdet. Det vil sige, at forældrenes egenbetaling skal afspejle de gennemsnitlige budgetterede driftsudgifter opgjort efter aldersgruppe.

Ændringen vedrører hermed både forældrenes egenbetaling til en plads i dagtilbud og til forældrenes egenbetaling til et sundt frokostmåltid.