06. december 2017

Fremskudt visitation giver kortere indlæggelser

Horsens kommune har målrettet arbejdet for at ventetiden for visitation til og igangsættelse af træning efter Servicelovens § 86 reduceres.

Formål med projektet/tiltaget
Udover at reducere ventetiden skulle der skabes et bedre sammenhængende forløb for den enkelte borger.

Fremskudt visitation blev en del af Strakskoordinationen, hvor der er kompetence til at vurdere og visitere til træningsindsatser. Dette sikrer at borgerne i højere grad tilbydes det rette tilbud i rette tid og i rette omfang.

Målgruppe
Borgere, der henvender sig vedr. træning efter Servicelovens § 86.

Indhold
Horsens Kommune har i 2013 etableret Strakskoordinationen. Her er opgaven at sikre hurtig, smidig og tværfaglig udredning og sagsbehandling, så den nødvendige indsats ift. borgeres rehabilitering/træning straks kan iværksættes.

Dvs. at Strakskoordinationen koordinerer og fordeler henvendelser ift.:

  • hvilke terapeuter, der mest hensigtsmæssigt varetager træningsindsatsen for en konkret borger (i hjemmet, på center, individuelt/holdtræning)
  • hvilke terapeuter, der mest hensigtsmæssigt følger op på en given henvendelse

I 2016 etableredes fremskudt visitation, således at Strakskoordinationen også har mulighed for at visitere til relevante træningsindsatser efter Servicelovens § 86.

Erfaringer herfra er, at ventetid på træning nedbringes og at borgeren får det rette tilbud første gang, når det er frontpersonalet, der visiterer til træning.

Borgere, der henvender sig vedr. træning efter Serviceloven, modtager en kontakt fra en trænende fysioterapeut eller ergoterapeut. Denne medarbejder foretager vurdering af borgerens behov og mulighed for at opnå sit ønske om bedret funktionsevne.

Medarbejderne i Strakskoordinationen har et meget bredt kendskab til øvrige kommunale tilbud og kan give råd og vejledning om rette tilbud, både indenfor og udenfor de kommunale tilbud.

Effekt
Sagsbehandlingstiden for visitation til træning efter Serviceloven § 86 er væsentlig nedsat, fra 6 – 8 uger til 2 – 3 uger. Antallet af visiterede træningsforløb efter Servicelovens § 86 er faldet. Dette skyldes at flere borgere modtager råd og vejledning til træning i andet regi, hvor dette vurderes relevant, ex. frivillige foreninger, fitnesscentre, mhp. at borgerne i højere grad vil både opnå deres mål og vedligeholde det efterfølgende.

Visitation til rette tilbud første gang betyder også, at de samlede ressourcer til genoptræning efter § 86 målrettes de rette borgere og således udnyttes ressourcerne bedre.

Ressourcer til visitation nedbringes når medarbejderne med kendskab til borgerne udfører visitationen.

Organisering
Strakskoordinationen er forankret i driftsorganisationen og består af medarbejdere på tværs af afdelingerne i Vital Horsens – Træning og Rehabilitering.

Finansiering
Omprioritering af egne midler

Kontakt
Funktionsleder Træning og Rehabilitering – Steffen Brun