21. december 2017

Digital understøttelse af tidlig opsporing

I Greve Kommune arbejder man med tidlig opsporing i hjemmeplejen og på plejecentre. Den digitale løsning består af en applikation, der kan tilgås via smartphone, tablet eller PC. Den digitalt understøttende metode er med til at reducere plejepersonalets tidsforbrug til registrering og forebygger unødvendige indlæggelser på sygehus.

Formål med projektet/tiltaget
Formålet med projektet er digitalt at understøtte arbejdet med tidlig opsporing i hjemmeplejen og på plejecentre, så plejepersonalet så tidligt som muligt bliver opmærksom på ændringer i en borgers tilstand, der kan betyde begyndende sygdom eller funktionstab. Derved kan personalet igangsætte målrettede faglige indsatser, der begrænser sygdomsudvikling og tab af funktionsevne hos borgeren. Samtidigt kan unødvendige indlæggelser på sygehus forebygges.

Målgruppe
Plejepersonale i hjemmeplejen og på plejecentre.

Indhold
Når plejepersonalet er ved en borger, skal de vurdere, om der er ændringer hos borgeren. Plejepersonalet registrerer ændringer hos borgeren i et ændringsskema. Herudfra triageres borgerne i tre kategorier (rød, gul, grøn). Ved mange eller markante ændringer skal borgeren triageres rød, hvor en sygeplejerske skal tilkaldes. Ved farveskifte udføres en TOBS, som er en måling af borgerens vitalparametre.

Den digitale løsning består af en applikation, der kan tilgås via smartphone, tablet eller PC. Applikationen indeholder oplysninger om borgerens normaltilstand, ændringsskema og et tavleoverblik over den aktuelle status på alle borgere i gruppen. Derved kan der i plejegruppen sættes fokus på borgere med størst behov for indsatser.

Effekt
Evalueringen af projektet i de deltagende 5 kommuner viser, at den digitalt understøttede metode reducerer plejepersonalets tidsforbrug til registrering og forebygger unødvendige indlæggelser på sygehus. Desuden løftes plejepersonalets faglige kompetencer, og plejepersonalet får mere systematiske arbejdsgange.

Organisering
5 kommuner har deltaget i indsatsen: Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse og Aalborg.

Digital understøttelse af tidlig opsporing blev i Greve Kommune rullet ud fra august 2016 til januar 2017. Projektet har i Greve Kommune en styregruppe og en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har faglig beslutningskompetence. En implementeringsmedarbejder har arbejdet med udrulning og implementering samt den fortsatte opfølgning.

Finansiering
Projektet har fået midler fra Digitaliseringsstyrelsens pulje til ”afprøvning af fremtidens velfærdsteknologi” til køb af IT-system, licens i projektperioden, samt projektledelse.

Kontakt
Implementeringsmedarbejder Randi Bitsch, urbi@greve.dk, tlf. 23498273.

Link
https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Rapporter-og-analyser/Social/Digital-understottelse-af-tidlig-opsporing-giver.aspx

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Centerforvelfaerdsteknologi/Det-velfardsteknologiske-landkort1/Velfardsteknologisk-landkort/