06. december 2017

Den sunde vej til arbejde

I Horsens Kommune har man gode erfaringer med forløb, som har fokus på at borgerne bliver mere robuste og i højere grad kan håndtere og mestre det liv de lever. Forløbene skal give mening for hver enkelt borger.

Formål med projektet/tiltaget
Formålet med forløbene under ”Den sunde vej til arbejde” er at styrke borgernes muligheder for at komme i arbejde eller uddannelse.

Formålet med forløbene i ”Den sunde vej til arbejde” er yderligere at udvikle og afvikle forløb til borgere, som er henvist af Jobcentret. I forløbene får borgerne viden om og mulighed for, at arbejde med kompetenceudvikling, forandringsprocesser og egen sundhed. De arbejder herigennem på at blive i stand til at mestre en hverdag med de udfordringer de måtte have, således at de opnår øget livskvalitet og øget funktionsevne. Antagelsen er, at øget livskvalitet og øget funktionsevne, øger borgernes robusthed og arbejdsevne.

Målgruppe
Målgruppen for Virksomhedscentret "Den sunde vej til arbejde" er alle borgere som efter Lov om aktiv beskæftigelse tilhører gruppen ”aktivitetsparate”, jf. LAB § 1 a+b, samt alle borgere som efter Lov om aktiv beskæftigelse (LAB) § 12a er berettiget til et ressourceforløb.

Borgerne er mellem 18-65 år, og det vurderes af beskæftigelsesrådgiveren, at de kan deltage i et virksomhedsrettet forløb, samt at det, kombineret med en parallel sundhedsindsats, vil kunne få dem et skridt nærmere uddannelse eller job, se nærmere i bilag 5 og bilag 6.

Inklusionskriterierne er, at den ledige:

 • har et beskæftigelsespotentiale, der kan udvikles
 • har en positiv indstilling og lyst til at lære området/jobbet at kende på den aktuelle praktikplads
 • har en positiv indstilling over for at arbejde med egne forandringsprocesser
 • har sundhedsmæssige udfordringer udover ledighed
 • kan indgå i gruppesammenhæng
 • skal kunne forstå og formulere sig på dansk på et rimeligt niveau
 • har som udgangspunkt en ren straffeattest

Eksklusionskriterier er, hvis den ledige:

 • har et aktivt alkohol- eller medicinmisbrug 
 • har svære psykiske lidelser som personlighedsforstyrrelse, svær depression og angsttilstande, som medfører at vedkommende ikke kan profitere at forløbet
 • Voldelig og truende adfærd
 • Ikke er motiveret for indsatsen

Indhold
Alle forløb dækker over håndholdte, koordinerede og tværfaglige indsatser, med individuelt tilpassede og fleksible forløb, hvor der er hurtig opstart. Teamet tilgodeser den enkelte borgers ressourcer og situation og medvirker til at borgerne tager et eller flere skridt i retning af at tage ansvar for egen situation og få øjnene op for egne ressourcer og muligheder i forhold til arbejde og uddannelse. Borgeren er i centrum og ses på som et helt menneske.

I Virksomhedscentret tilbydes målrettede praktikforløb, og værktøjer til at arbejde med sig selv og egen sundhed. I virksomhedscenterforløbet er kandidaterne i praktik samtidig med, at de har mulighed for at deltage i elementer fra sundhedsdelen, såfremt det giver mening for kandidaten og målet med forløbet. På praktikstedet er der tilknyttet mentorer. Praktikken og sundhedsdelen hænger tæt sammen, og det er derfor ikke muligt kun at vælge sundhedsdelen, når man er henvist til et virksomhedsrettet tilbud.

Der arbejdes i praktikken og i den parallelle indsats med dét, der giver mening for den enkelte og på at styrke kandidatens robusthed. Der lægges på alle områder i virksomheden, en stor indsats i at få inkluderet kandidaterne, således at de føler sig som en del af arbejdspladsen og samtidig udvikler sig på de arbejdsmarkedsrelaterede og sociale kompetencer. Såvel mentorerne, som det faste team og de øvrige ledere og ansatte på alle sundhedscentrene giver den hjælp og støtte, den enkelte har brug for i sin udviklingsproces og har alle fokus på ressourcer og muligheder. Vi tror på kandidaterne, også når de ikke tror på sig selv og vi brænder for at hjælpe kandidaterne godt på vej.

Praktikken foregår i en af de 40 afdelinger under henholdsvis Sundhedscenter Horsens, Vital Horsens og Servicecentret i Sundhed og omsorg.

Praktikken kan være i:

 • Køkkenet
 • Rengøring og vaskeri
 • Træningsenheden
 • Hjemmeplejen / plejeboligerne
 • Administrationen
 • Daghjem/husassistent
 • Aktiviteten
 • Teknisk servicemedhjælperområdet

I praktikforløbet løses der helt almindelige arbejdsopgaver og kandidaterne indgår i de daglige rutiner på arbejdspladsen. Formålet med praktikken er, at kandidaterne udvikler og dygtiggør sig både fagligt og personligt. På den måde styrkes deres muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Afhængig af, hvad den enkelte har brug for at lære, vil der i hele forløbet være fokus:

 • Orden og personlige fremtræden, kommunikation, samarbejdsevne og hjælpsomhed
 • Fleksibilitet, mødestabilitet og koncentrationsevne
 • Kvalitetsbevidsthed, planlægning og produktivitet.
 • Lærevillighed, ansvarsbevidsthed og selvstændighed.

Der holdes løbende samtaler med kandidaten om udviklingen i løbet af praktikperioden sammen med den fasttilknyttede virksomhedskonsulent og praktikmentor.

Effekt
I gennemsnit bliver 20 % afsluttet til job eller uddannelse.

Organisering
Indsatserne er et samarbejde mellem Jobcenter Horsens og Sundhedscentrene i Horsens kommune. Jobcenter Horsens leverer den beskæftigelsesfaglige del af indsatserne, mens Vital Horsens’ afdeling ”Den sunde vej til arbejde” leverer den sundhedsfaglige, samt den koordinerende og administrative del. De øvrige Sundhedscentre i Horsens kommune leverer praktikpladser med mentorer.  

Et tværfagligt team varetager indsatserne, og i det er der repræsenteret følgende faggrupper: fysioterapeuter, ergoterapeut, psykolog samt klinisk diætister. 

Finansiering
Via mentorstøtte

Kontakt
Daglig leder – Line Stausgaard Hansen

Link

http://horsens.dk/Borgerinfo/SundhedOgSygdom/Sundhedstilbud/Den%20sunde%20vej%20til%20arbejde