06. december 2017

Arbejdsmiljøteam medvirker til færre arbejdsskader i hjemmeplejen

I forbindelse med udskrivelser fra sygehuset er det ofte, at indretningen i hjemmet og evt. hjælpemidler ikke længere svarer til borgerens funktionsevne. Horsens Kommune har etableret et selvstændigt arbejdsmiljøteam

Formål med projektet/tiltaget
Arbejdsmiljøteamet foretager vurderinger af hjemmets indretning og af nødvendige hjælpemidler. Teamet handler på vegne af de daglige ledere i hjemmeplejegrupperne, som har det arbejdsmiljømæssige ansvar.

Med inddragelse af arbejdsmiljøteamet bliver borgerens eget hjem indrettet forsvarligt efter den beskrevne funktionsevne forud for borgeren udskrivelse.

Målgruppe
Borgere der i forbindelse med sygehusindlæggelse har haft et funktionsfald og som modtager ydelser fra hjemmeplejen.

Indhold
Der er større risiko for, at plejepersonalet får arbejdsskader når rette hjælpemidler og indretning ikke er i orden. Medarbejderne kan blive sat i et plejemæssigt dilemma; skal jeg udføre opgaven med øget risiko, eller skal jeg undlade at udføre opgaven?

Horsens Kommune har etableret et arbejdsmiljøteam, som foretager APV i borgerens hjem inden borgeren kommer hjem, når udskrivelsen varsles. Teamet tager på hjemmebesøg med pårørende og hjemmeplejen for at vurdere behovet for hjælpemidler og ændring af indretningen. Hvis der er tvivl om borgerens funktionsevne, tages kontakt til sygehuset.

Teamet bestiller eventuelle hjælpemidler til levering og udarbejder APV, der afleveres til daglig leder.

Når borgeren udskrives, er hjemmet indrettet med relevante hjælpemidler.

Effekt
Den øgede opmærksomhed på vigtigheden af gode indrettede arbejdspladser og rette hjælpemidler har medført et fald i antallet af arbejdsskader som følge af ”håndtering” af opgaverne.

Organisering

Arbejdsmiljøteamet er organiseret som et selvstændigt team i Vital Horsens – Træning og Rehabilitering.

Finansiering
Omprioritering af egne midler

Kontakt
Funktionsleder Træning og Rehabilitering Vital Horsens – Steffen Brun