02. august 2017

Breve fra Sundheds- og Ældreministeriet om tilskud til ernæringspræparater

Sundheds- og Ældreministeriet har den 26. juni 2017 og den 8. januar 2018 sendt breve til KL og Danske Regioner om tilskud til ernæringspræparater og nødvendige remedier til brug for indtagelse af ernæringspræparater via sonde, og herunder om afgrænsning af bevillings- og finansieringsansvar mellem kommuner og regioner.

Baggrunden for brevene er bl.a., at Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget en række henvendelser fra både regioner, kommuner og borgere vedr. tilskud til ernæringspræparater og nødvendige remedier til brug for indtagelse af ernæringspræparater via sonde, bl.a. som følge af Ankestyrelsens principafgørelse 77-16 om kommunernes tilskud til sonderemedier. Reglerne om afgrænsningen af regioner og kommuners ansvar for tildeling af behandlingsredskaber og hjælpemidler fremgår af afgrænsningscirkulæret.

Af brevet af 26. juni 2017 fremgår følgende:

"Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at det følger af afgrænsningscirkulæret, at borgere har ret til få dækket udgifter til sonderemedier af regionerne såfremt sonderemediet ordineres som led i behandling på sygehus eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet, forudsat patienten enten har fået undervisning i brugen af sonderemediet på sygehuset, eller brugen af sonderemediet er under en vis kontrol af sygehuset, jf. cirkulærets pkt. 2.1.3."

Af brevet af 8. januar 2018 fremgår følgende:

"Det er endvidere ministeriets vurdering, at borgere, der har haft et aktivt forløb på et sygehus, og hvor forløbet er afsluttet og tilstanden betragtes som stationær, har ret til at få dækket udgifterne til sonderemedier af kommunerne, såfremt betingelserne i cirkulærets pkt. 2.1.2. er opfyldt, og borgeren er i kontakt med hjemmesygeplejen, et plejehjem eller anden lignende offentlig institution, efter afsluttet forløb.

Det er samtidig ministeriets vurdering, at borgere, hvis tilstand betragtes som stationær, og som samtidig ikke er i kontakt med hjemmesygeplejen, et plejehjem eller anden lignende offentlig institution, efter det aktive forløb er afsluttet, har ret til at få dækket udgifterne til sonderemedier af regionerne. Ministeriet lægger bl.a. til grund at disse borgere som altovervejende hovedregel falder inder under cirkulærets pkt. 2.1.3., enten fordi de vil have fået ordineret apparaturet til fortsættelse af iværksat behandling på sygehus (uanset om det midlertidigt eller permanent brug af sonde), og/eller fordi disse borgere ofte vil have en vis kontakt til sygehusvæsenet som følge af den underliggende sygdom eller tilstand, som betragtes som årsag til behovet for sonderemedier."

Kopi af brevene samt kopi af figur 1, som viser en oversigt over, hvem der har ansvaret i forskellige situationer er vedhæftet her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Brev til DR og KL vedr. regler om tilskud til ernæringspræparater og remedier hertil

  • PDF

    Brev fra Sundhedsministeriet om remedier til sondeernæring 08-01-2018

  • PDF

    Figur 1 (1)