31. marts 2016

Modernisering af bestemmelserne for detailhandel er nødvendig

Detailhandelsbestemmelserne skal moderniseres, så de modsvarer den akutelle situation for detailhandlen. Vi har i løsningskataloget med forslag til forbedring af den fysiske planlægning fra marts 2015 bl.a. peget på behovet for en nye metode til afgrænsning af bymidterne.

En generel revision af detailhandelsbestemmelserne
Der er sket en løbende afvikling af de­tailhandlen i de tyndt befolkede områder. Det betyder samtidig, at detailhandels-aktiviteterne koncentreres i de større og mellemstore byer. Men med de nuværende regler omkring udlæg til større udvalgsva­rebutikker, har de mellemstore byer ikke tilstrækkelig mulighed for, at understøtte en hensigtsmæssig detailhandelsudvikling.

Vi foreslår, at der igangsættes en revision af detailhandelsbestemmelserne med sær­ligt henblik på en justering af reglerne vedr. grænsen på 2000 m2 for udvalgsvarebu­tikker i og uden for bymidten. Desuden bør der kigges på den nuværende regulering af rummeligheden indenfor i de enkelte detail­handelsområder.

En detailhandelslovgivning der følger med udviklingen i internethandel
Alle virksomheder med salg til private er i dag omfattet af planlovens detailhandelsbe­stemmelser og skal indplaceres i bymidterne eller i bycentre. Vi foreslår, at bestemmelserne ændres, så butikker med et begrænset salg til private ikke defineres som en detailhandelsbutik, og dermed kan etablere sig i f.eks. et erhvervsområde.

Alle varer er potentielt pladskrævende i en moderne detailhandel
I dag er særligt pladskrævende varer undtaget fra kravet om at skulle placeres i bymidten eller i et center. Det skyldes, at denne gruppe varer forventes at kræve mere lagerplads end andre varer. Måden, der drives detailhandel på, udvikler sig imidlertid hele tiden. Der er sket en udvikling i retning af mere sammensatte butikskoncepter.

Vi foreslår, at loven giver mu­lighed for en konkret vurdering på lokalt niveau af det enkelte butikskoncept med udgangspunkt i lagerbehov, forventet trafik, størrelse mv. helt uafhængig af, hvilke varer der forhandles.

Afstanden mellem enkeltstående butikker bør fastlægges af den enkelte kommune
Enkeltstående butikker skal jf. praksis pla­ceres minimum 500 meter fra hinanden. Vi foreslår, at der i kommuneplanen gives mulighed for, at kommunen kan redegøre for, hvordan man ønsker, at der skal ske en placering af enkeltstående butikker inden for de enkelte områder i kommunen. Placeringen af enkeltstående butikker vil herigennem kunne tage afsæt i et lokalt plan­mæssigt skøn af hvad der fremmer en hen­sigtsmæssig detailhandelsstruktur.