18. marts 2016

Kronik: Kaptajnen tager roret, når der er høj bølgegang

Vi har en klar vision for velfærdssamfundet, og KL og kommunerne skal sammen sætte dagsordenen for den videre udvikling, skriver Martin Damm og Jacob Bundsgaard i kronik.

Af Martin Damm, KL’s formand og Jacob Bundsgaard, KL’s næstformand

 Kommunestyret var anderledes for 10 år siden og vil se anderledes ud om 5-10 år. Forandringer er et vilkår i den kommunale sektor, og kommunerne har altid været gode til at sætte en retning og realisere den. Hver gang store samfundsudfordringer kalder på omstilling og forandring har kommunalbestyrelserne taget lederskabet som kaptajnen på skibet, når stormen raser og bølgerne går højt.

Vi har gennem årene drøftet mange store udfordringer – kommunalreformen, finanskrisen og Danmark i forandring, blot for at nævne nogle af de største – og som har krævet betydelig omstillingskraft. Her er det igen og igen blevet cementeret, at kommunerne spiller en betydelig rolle i det politiske Danmark.  

Kommunerne kan skabe forandringer og levere resultater. Kommunernes tilpasningsdygtighed, vilje og evne til at påtage sig nye opgaver og tage ny teknologi og nye arbejdsformer i anvendelse har gjort kommunerne til forandringsmotoren i velfærdssamfundet. Den grundlæggende omstilling af velfærdssamfundet udspringer langt hen ad vejen af behov, der opstår i den daglige opgaveløsning. Der er mange eksempler på reformer og omstillinger, der er spiret frem lokalt.

Det repræsentative lokaldemokrati er rigtigt for samfundet

Kommunalbestyrelsernes beslutninger har aldrig haft større betydning for udviklingen af velfærden i Danmark og for landets vækst og udvikling. Borgernes tillid til kommunalpolitikerne er høj, sammenlignet med lands- og regionsrådspolitikere. Og kommunerne leverer hver dag skræddersyet kernevelfærd til borgere og virksomheder. 

Kommunernes store styrke er vores repræsentative demokrati. Sammen med borgerne drøfter vi kommunens udfordringer og udviklingen af den lokale velfærd. Borgerne er vores medspillere. Det er sammen med borgerne, at kommunalbestyrelsen kan sikre sammenhængskraften og en fælles identitet i kommunen. Vi tager borgernes synspunkter, oplevelser og bekymringer ind i vores beslutningsprocesser. Når vi løser opgaverne er det med helhedsperspektivet på tværs af områder for øje. Det gør vi, når vi udvikler ældreplejen, når vi omsætter skolereformens mål i vores skoler, og når vi skaber nye rammer for vækst.

 Kommunalbestyrelserne har et direkte og tydeligt ansvar over for kommunens borgere – og vi står på mål for det. Borgerne er i dag en vigtig del af opgaveløsningen. I hverdagen løses opgaverne i et fælleskab mellem kommunens medarbejdere og borgerne, så velfærden skræddersyes, og så borgerne selv kan bidrage og få den livskvalitet, der betyder noget for lige netop dem. Det nære samspil mellem kommunalbestyrelsen og borgerne gør, at vi inden for de økonomiske rammer kan skræddersy velfærden til borgernes behov. Og at vi kan arbejde for en udvikling med lokalt perspektiv. Det er derfor, det stærke repræsentative lokaldemokrati er rigtigt for samfundet. 

Vi har en klar vision for velfærdssamfundet 

Kommunernes vision for velfærdssamfundet er klar: Det er et velfærdssamfund med levende lokaldemokratier og en stærk og tydelig kommunalpolitisk ledelse af den lokale velfærd. Det er et velfærdssamfund, hvor kommunerne er forandringsmotoren, når den nære velfærd og den lokale vækst skal udvikles. Det er et velfærdssamfund, hvor kommunerne er innovative og udvikler nye samarbejdsformer og nye måder at løse opgaverne på. Og hvor kommunerne løfter nye opgaver – alene såvel som i fælleskab – når opgaverne bedst løses tæt på borgerne. Det giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for borgerne.  

Kommunerne har en anden rolle i dag

Vi skal naturligvis gøre vores til, at visionen bliver mere end flotte ord på et stykke papir. Vi skal blive ved med at udvikle vores velfærd og lokale demokrati. Vi skal blive ved med at tage ansvar. Og vi skal tage de svære snakke om de nødvendige reformer og nye løsninger i en sammenhængende offentlig sektor.  

Udviklingen er i gang. Det er en udvikling, hvor kommunerne i høj grad:

  • Er det sted, borgere og virksomheder ser hen, når problemstillinger skal løses. Kommunerne er fleksible og formår at få ”samlet opgaverne op” og få dem løst.
  • Løfter opgaver i nye strukturer sammen med andre kommuner og samarbejdsparter i og uden for kommunegrænserne.
  • Tager ansvar ved at understøtte og mobilisere sammenhængskraften i kommunen blandt borgere, virksomheder, forenings- og forretningsliv.  
  • Udvikler samspillet mellem kommune og borger. Borgerne bliver i langt højere grad en del af opgaveløsningen. 

Et stærkt og tydeligt politisk lederskab 

I takt med at kommunestyret forandrer sig, forandrer rollen som kommunalpolitiker sig også. Tiden til politik er knap, og det er blevet mere komplekst at være kommunalpolitiker. Som kommunalpolitikere bliver vi mødt med nye rammevilkår, som eksempelvis det høje tempo i digitaliseringen og udviklingen af ny teknologi, viden og information, der flyder hurtigt. Samtidig står vi med en stram økonomi, urbanisering, centraliseringspres og udfordringen med tusindvis af flygtninge, der krydser landegrænserne. Alt sammen sætter det spørgsmålstegn ved, hvad det skal betyde for den lokale politikudvikling og politikernes rolle heri.  

Der er også brug for at drøfte de demokratiske spørgsmål, der knytter sig til de forskellige strukturer, der er udviklet lokalt og på tværs af kommunegrænser. Vi skal drøfte, hvordan vi styrker samspillet mellem kommunalbestyrelserne og for eksempel KKR, Business Regions og i de nye beredskaber.  

KL og kommunerne skal sammen sætte dagsordenen 

Det er vigtigt, at kommunestyret aktivt former de fremtidige løsninger, og KL vil gerne understøtte det arbejde. Vi har dagsordensat temaet på KKR-møderne, og på Kommunalpolitisk Topmøde i sidste uge tog vi debatten et skridt videre med en workshop om fremtidens kommunestyre. De mange synspunker og betragtninger, der kom frem under debatten, ser vi frem til at arbejde videre med. Og senere på året håber vi at se rigtig mange borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer på de tre regionale temakonferencer, KL holder om fremtidens kommunestyre. For det er sammen, vi udvikler kommunestyret.

Kronikken Kaptajnen tager roret, når der er høj bølgegang bringes i Danske Kommuner

Regionale konferencer om fremtidens kommunestyre

Torsdag den 3. november (Køge)

Onsdag den 14. december (Kolding)

Tirsdag den 24. januar 2017 (Rebild)