31. marts 2016

KL arbejder for at planlovsrevisionen fører til mere lokalpolitisk råderum i planlægningen

Kommune- og lokalplanlægningen skal revideres, så der gives mere politisk råderum for kommunerne. Der er også brug for en ændret samarbejdskultur mellem staten og kommunerne. I KL's løsningskatalog for den fysiske planlægning fra marts 2015 har vi givet en række bud på, hvad vi mener, der skal til.

Mere lokalpolitisk råderum i planprocesserne
Der er behov for et markant skifte i den måde, staten varetager de nationale interes­ser, herunder ikke mindst detaljeringsgra­den af varetagelsen. Lokalplanlægningen er kommunens konkrete udmøntning af den allerede vedtagne ud­vikling i kommuneplanerne. Derfor foreslår KL, at staten fremover ikke har indsigelses­ret i forhold til kommunernes lokalplaner.

En ændret samarbejdskultur i de statslige styrelser
Samarbejdet mellem staten og kommunerne opleves af mange kommu­ner som vanskeligt. Særligt i den seneste kommuneplanrevision har der været en vok­sende frustration over samarbejdet. KL forslår derfor, at Ervhervs- og Vækstministeriet iværk­sætter konkrete initiativer, der kan sikre et bedre samarbejde mellem stat og kommu­ner omkring udviklingen af Danmark.

Mulighed for midlertidig anvendelse
Som planloven er i dag, er der ikke hjemmel til at planlægge for midlertidig anvendelse af et område. KL foreslår, at planloven ændres med hen­blik på, at kommuner i forskellige sammen­hænge får mulighed for at give tilladelse midlertidig anvendelse i allerede planlagte områder.

Kortere processer ved almindelige lokalplaner samt kommune- og lokalplantillæg
I frikommuneforsøget i Viborg kan kommunen gennemføre mindre ændringer af lokalplaner efter minimum14 dages orientering af parter og naboer samt offentliggørelse. KL foreslår, at planloven ændres, så disse lokal­plantillæg fremover bliver en mulighed for alle kommuner.

KL foreslår desuden, at høringsperioden ned­sættes fra minimum 8 uger til minimum 4 uger for lokalplanforslag samt for forslag til de kommuneplantillæg, der efter loven ikke kræver forudgående høring, fordi der kun er tale om mindre ændringer af kommune­planens rammedel.

Mulighed for en mere dynamisk byplanlægning
Nogle kommuner har et ønske om i højere grad at anvende kommuneplanrammer eller rammelokalplaner/helhedsplaner som det styrende plandokument for byudvik­lingen. Det medfører dog oftest meget lange pro­cesser. En mere dynamisk planlægning kan styrkes, hvis der gives mulighed for med udgangspunkt i kommuneplan­rammerne/rammelokalplan at give en tidsafgrænset byzonetilladelse til konkrete byudviklingsprojekter, fremfor at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan.

Digitalisering af lokalplaner
Kommunerne har et ønske om at kunne fremvise deres lokalplaner i en fuld digital visning i et samlet statsligt it-system. Fordelene ved fuldt digitale lokalplaner er blandt andet, at virksomheder, ejendoms­mæglere, borgere og andre interessenter vil få bedre mulighed for at tilgå lokalplans­oplysninger. KL foreslår, at der hurtigst muligt findes en løsning, der sikrer, at lokalpla­nerne fremadrettet kan indberettes til staten i en fuld digital form.

KL har tidligere i samarbejde med syv kommuner og Naturstyrelsen gennemført et pilotprojekt, der viser potentialet i digitalisering af arbejdet med lokalplaner. Projektet viste at digitalisering kan effektivisere, kvalitetsforbedre og lette udveksling af informationer i lokalplanerne.