14. marts 2016

Hyppig brug af it i skolen fremmer kompetencer, der er nødvendige i fremtidens samfund

Danmarks hidtil største forskningsindsats på grundskoleområdet viser, at it fremmer kompetencer hos eleverne, som er særligt brugbare i det 21. århundredes videns- og netværkssamfund. Resultaterne fra forskningsprojektet er samlet i et inspirationskatalog, som giver gode ideer og erfaringer videre til lærere og ledere på landets skoler.

Elever, der anvender it ofte i deres undervisning, udvikler i højere grad evnen til at samarbejde, forholde sig kritisk til information og omsætte nye idéer til innovative løsninger. Det viser resultaterne fra det hidtil største forskningsprojekt om brug af it i grundskolen. Brug af it i skolen klæder dermed eleverne bedre på til at begå sig i det 21. århundrede. Det er naturligvis en forudsætning, at lærerene har de rette kompetencer til at bruge it i undervisningen.

’’It er en naturlig del af mange børns hverdag. Med it har lærerne andre muligheder for at differentiere undervisningen, og det giver eleverne kompetencer, som de skal bruge på et fremtidigt arbejdsmarked, så det handler om at finde de gode måder at bruge it på i skolen,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Mere viden om elevers læring

28 skoler har deltaget i fem store demonstrationsskoleforsøg som led i forskningsprojektet, der blev igangsat i perioden 2012-2014. De fem forsøg er gennemført af Aalborg og Aarhus Universiteter i samarbejde med læreruddannelsen på alle landets professionshøjskoler. Formålet med demonstrationsskoleforsøgene har været at opnå praksisorienteret viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og omfordele undervisningstid til fordel for mere læring.

Forskerne bag demonstrationsskoleforsøgene peger på, at lærere der samarbejder lokalt om udvikling af deres undervisning med it som accelerator, underviser mere innovativt. Det vil sige, at lærere der anvender it til at understøtte deres undervisning og som har samarbejdet om at udvikle, undersøge og diskutere deres egen undervisning begynder at undervise mere innovativt. Og det smitter af på elevernes læring.

It øger elevernes motivation

”Demonstrationsskoleprojekterne har vist, at anvendelsen af it kan understøtte elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater og samtidig øge motivationen blandt eleverne. Arbejdet med it er derfor vigtigt, når vi skal nå reformens mål om, at alle skal blive så dygtige, som de kan,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL´s Børne- og Kulturudvalg.   

Resultaterne fra de fem demonstrationsskoleforsøg er samlet i et nyt inspirationskatalog, som skal formidle forskningsresultaterne på en let tilgængelig måde til gavn for skoler og kommuner i hele landet. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet inspirationskataloget.

Læs inspirationskataloget her. 

Demonstrationsskoleforsøgene er en del af indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen, hvor der er afsat 500 mio. i perioden 2012-2017. Pengene går bl.a. til at øge kommunernes indkøb af digitale læremidler.

Fakta

De fem demonstrationsskoleforsøg var:

  1. Elevernes egenproduktion og elevinddragelse
  2. Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer
  3. It i den innovative skole – nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede
  4. It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
  5. Digitalt understøttede læringsmål