17. marts 2016

Hvornår kan en plejefamilie godkendes som konkret egnet?

Det er alene i særlige tilfælde, at den anbringende kommune kan godkende en plejefamilie eller en kommunal plejefamilie som konkret egnet, og dermed fravige udgangspunktet om, at plejefamilier godkendes som generelt egnet.

Der har den seneste tid været en del usikkerhed om fortolkningen af reglerne om kommunernes mulighed for at godkende en plejefamilie som konkret egnet. Usikkerheden er opstået fordi reglerne skal fortolkes en smule anderledes, end det der hidtil har været gældende.

KL rettede ved brev fra den 16. september 2016 henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende en afklaring af, hvornår en kommune har mulighed for at godkende en familie som konkret egnet plejefamilie.

Social- og Indenrigsministeriets svar
Social- og Indenrigsministeriet svarede ved brev fra den 5. januar 2016 blandt andet følgende på KL’s henvendelse:

”Det nyeste fortolkningsbidrag vedrørende godkendelse af plejefamilier udgøres af lovforslag nr. L 206 fremsat den 10. april 2013 om blandt andet konsekvensændringers i servicelovens som følge af lov om socialtilsyn sammen med bekendtgørelse nr. 1554 af 18. december 2013 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen), som begge trådte i kraft den 1. januar 2014.

Kommunerne skal således tage udgangspunkt i plejefamiliebekendtgørelsen, hvor hovedreglen er, at plejefamilier og kommunale plejefamilier skal godkendes som generelt egnede af socialtilsynet […]. Det er alene i særlige tilfælde, at kommunen kan godkende en plejefamilie eller en kommunal plejefamilier som konkret egnet, […], og dermed fravige udgangspunktet om, at plejefamilier godkendes som generelt egnede. Desuden har kommunerne mulighed for en konkret godkendelse af barnets eller den unges netværk som en netværksplejefamilie.”

Eksempel på hvornår en plejefamilie kan godkendes som konkret egnet
Social- og Indenrigsministeriet gav i sit svar et par eksempler på, hvornår en plejefamilie kan godkendes som konkret egnet. Ministeriet gave blandt andet følgende eksempel:

”Et […] eksempel kan være en situation, hvor der er en tæt relation mellem et barn og en voksen, men der ikke vurderes at være grundlag for en generel godkendelse som plejefamilie og heller ikke for netværksanbringelse, fordi relationen mellem barnet og den voksne er skabt gennem den voksnes professionelle virke, fx som SSP-medarbejder. Her vil familien kunne godkendes som konkret egnet af hensyn til barnets behov for et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne, som barnet kender. Også her gælder, at det er den særlige relation til familien, der er afgørende for godkendelsen og ikke de generelle kompetencer som plejefamilie.”

Se KL’s henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet og ministeriets svar herpå nedenfor.