10. marts 2016

Hvem har afgørelseskompetencen, når et uledsaget flygtningebarn ikke har fået asyl her i landet?

Det er udlændingemyndighederne, der træffer afgørelse og afholder udgifterne til særlige støtteforanstaltninger, når et flygtningebarn, der endnu ikke har fået asyl her i landet, har brug for særlig støtte. Ankestyrelsen har ved principafgørelse fra den 4. december 2015 udtalt, at kommunerne ikke kan træffe afgørelse i sager om hjælp til uledsagede flygtningebørn, der endnu ikke har fået asyl her i landet. Det er udlændingemyndighederne, der har afgørelseskompetencen i disse sager.

Der har igennem længere tid været usikkerhed om, hvem der har handle- og afgørelseskompetencen, når et uledsaget flygtningebarn, der endnu ikke har fået asyl her i landet, har brug for særlig støtte.

Ifølge en principafgørelse fra Ankestyrelsen, afsagt den 4. december 2015, er det alene personer med lovligt ophold i Danmark, der har ret til hjælp efter servicelovens regler. Læs Ankestyrelsens principafgørelse her

Personer, der opholder sig i Danmark uden lovligt ophold, hører under lovgivningen på udlændingeområdet. Det betyder, at kommunen ikke har hjemmel til at iværksætte foranstaltninger efter reglerne i serviceloven over for denne persongruppe. Kommunen har dog en generel tilsynspligt også over for børn og unge, der opholder sig uden lovligt ophold i kommunen.

Kommunen kan heller ikke træffe afgørelse i sager om hjælp til børn uden lovligt ophold. Kommunen kan alene udtale sig vejledende til brug for Udlændingestyrelsens behandling af sagen. Udlændingestyrelsen kan herefter på baggrund af den faglige vurdering fra kommunen beslutte at lade kommunen sætte foranstaltninger i værk over for forældremyndighedsindehaveren, et barn eller en ung.

Et børn og unge-udvalg i en kommune kan således ikke træffe afgørelse om en tvangsanbringelse, hvis forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge over 12 år ikke har lovligt ophold i Danmark på afgørelsestidspunktet.

Social- og Indenrigsministeriet har i et brev fra den 22. december 2015, som svar på en henvendelse fra KL fra den 26. maj 2015 om afgørelseskompetencen, oplyst, at de vil sætte en analyse i gang i foråret 2016. En analyse, der blandt andet vil omfatte reglerne om lovligt ophold ifølge serviceloven.

I bunden af artiklen finder du  KL og Social- og Indenrigsministeriets korrespondance om afgørelseskompetencen, når et uledsaget asylbarn ikke har fået asyl her i landet.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Vedr børn og unge der ikke har lovligt ophold her i landet

  • PDF

    Brev til KL - svar på henvendelse af 26 maj 2015