17. marts 2016

Familieplejere - ansatte eller selvstændige?

Få svar på om og under hvilke omstændigheder familieplejere efter KL’s vurdering skal anses for ansatte eller selvstændige i forhold til den kontrakt, de indgår med kommunerne.

Det er KL’s vurdering, at familieplejere efter en sædvanlig standardkontrakt med en kommune om anbringelse af et barn i ansættelses- og arbejdsretlig samt forvaltningsretlig henseende – ligesom for 10 år siden – ikke kan betragtes som ansatte i kommunerne, men skal anses som selvstændige. Der gælder dog den modifikation, at kommunen skal partshøre en familieplejer, når kontrakten bringes til ophør, hvis kommunens opsigelse er begrundet i forhold, der bebrejdes familieplejeren.

Familieplejere anses af KL som selvstændige
Hovedargumentet er, at der ikke mellem familieplejer og kommune består et over-/underordnelsesforhold eller en tjenestestilling, der indikerer, at en familieplejer er ansat af kommunen. Kommunen har efter KL’s opfattelse ikke instruktionsbeføjelse over for familieplejeren og giver derfor ikke anvisninger på, hvorledes arbejdet helt konkret skal udføres i familien. KL ligger i den forbindelse til grund, at den personrettede tilsynsforpligtelse, som kommunen har efter lovgivningen over for det anbragte barn, ikke er det samme som at kommunen har instruktionsbeføjelse over for familien. Tilsvarende gælder for socialtilsynet som udfører det driftsorienterede tilsyn med plejefamilien. Dertil kommer, at en familieplejer ikke har pligt til at modtage ét bestemt barn, som kommunen ønsker at anbringe i familien.

Plejefamilien fastholdes som almindelig familie
Efter KL’s opfattelse er hele grundtanken med plejefamilien som anbringelsessted, at familien fastholdes som almindelig familie, der skaber nære, trygge og familiemæssige rammer for det anbragte barn. Det er efter KL’s opfattelse ikke i barnets tarv at fokusere på familieplejernes ansættelsesmæssige rettigheder. Det er i klar modsætning til den opgave, der skal løses, ligesom det er i modsætning til formålet om at skabe nære, trygge og familiemæssige rammer for det anbragte barn. Endelig er det uforeneligt med det fokus, man med Barnets Reform har på, at netop det relationelle er årsagen til, at man ønsker plejefamilien som anbringelsesform opprioriteret.

Find hele argumentationen for hvorfor KL mener, at familieplejere i udgangspunktet skal anses for selvstændige i notatet nedenfor fra den 10. december 2015.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Notat om familieplejere 2015