31. marts 2016

Bedre rammer for både virksomheder og boligudvikling i vores byer

Mulighederne for byomdannelse særligt i områder med tæt by er begrænsede af det nuværende regelsæt vedr. støj. Derfor bør støjvejledningerne moderniseres, når planloven revideres. Det er et af forslagene til forbedring af den nuværende lovgivning på området i KL’s løsningskatalog til forbedring af den fysiske planlægning fra marts 2015.

Bedre mulighed for lokal skøn gennem revision af støjvejledningerne
Miljøbeskyttelsesloven og støjvejledningens grænseværdier er ophøjet til nærmest ufravigelige krav via de konkrete klagenævnsafgørelser. Det betyder reelt, at de vejledende støjgrænser har fået bekendtgørelsesstatus uden mulighed for at varetage konkrete lokale skøn i de ofte komplekse byomdannelser, der finder sted i disse år.

Vi mener derfor, at de vejledende græn­seværdier bør gennemgås med henblik på en vurdering af hvilke grænseværdier, der er ufravigelige og derfor skal implemente­res på bekendtgørelsesniveau, samt hvilke grænseværdier der kan fastholdes på vejledningsniveau med mulighed for lokale skøn.

Reglerne for beregning af indendørs støj skal ændres
Vi foreslår, at beregningsmetoden i miljøstyrelsens vejledninger ændres til at være en metode, hvor der igen beregnes med lukkede vinduer. Det skyldes at alle bymæssige boliger i dag opføres med et mekanisk ventilationsanlæg, så baggrunden for over­hovedet at stille krav, om, at det indendørs støjniveau skal beregnes med åbne vin­duer, er bortfaldet.

Bedre muligheder for at bygge almindelige altaner
Desuden ved vi, at støjreglerne i dag, betyder at der mange steder i byerne ikke kan opføres altaner, uden at disse skal pakkes ind i støjskærmende, men også meget skæmmende materialer. Vi foreslår derfor, at der gives adgang til, at kommunen kan tillade opførelse af al­mindelige altaner i bymæssig bebyggelse tæt på for eksempel havne.

Der skal selvfølgelig fortsat sikres tilstræk­kelige udendørs opholdsmuligheder for be­boerne på ikke-støjbelastede arealer. Dette er en helhedsvurdering som kommunerne er stand til at varetage lokalt. En lovændring på dette punkt begrænser ikke virksomhedernes udviklingsmuligheder.