20. maj 2016

Rehab Rebild mindsker behovet for hjemmepleje

Med projektet Rehab Rebild vil kommunen øge funktionsniveauet for de ældre borgere og samtidig nedsætte behovet for plejeydelser.

Målgruppe
Borgere, som søger eller modtager ydelser i forhold til myndighedsområderne under CenterPleje og Omsorg og som har et rehabiliteringspotentiale.

Formål med projektet/tiltaget
Formelt med tiltaget er at bremse udgiftsvæksten via en bedre rehabilitering og forebyggelse ud fra devisen om, at ”den der kan selv, skal selv”.

Indhold
Ud fra devisen om, at ”den der kan, skal selv” har Rebild Kommune udrullet hverdagsrehabilitering med særligt fokus på rehabilitering frem for kompenserende hjælpe. Planlægning af hverdagsrehabiliteringen tager udgangspunkt i borgerens muligheder for at bibeholde, forbedre og forebygge tab af funktionsevnen.
Indsatsen Rehab Rebild blev igangsat i starten af 2011 og omfatter nu stort set alle plejecentre i kommunen.
Indsatsens grundelementer tager afsæt i:

  • at alle borgeres grundtanke er et ønske om at mestre eget liv længst muligt og med mindst mulig hjælp.
  • at forebygge den aldersbetingede svækkelse, ensomhed og social isolation hos ældre
  • at medarbejdere i tanke, sprog og handling forholder sig til de muligheder, der ligger i at anskue borgeren som en ressourceperson
  • at daglig træning/rehabilitering kontinuerligt er omdrejningspunkt for medarbejdernes praksis i tanke, sprog og handling 
  • at tværfagligt samarbejde af kommunens indsatser udgør et fælles fundament for samarbejdsrelationer til gavn for borger og andre udefrakommende personer

Rebild Kommune vil blandt andet måle succesen af projektet med den stolthed, borgerne har ved at kunne klare flere opgaver selv. Rehabiliteringsprojektet skal fremover omfatte beboerne på plejecentre og borgere i eget hjem.

Effekt
Rehab Rebild er løbende blevet evalueret, og både på det faglige plan og på det økonomiske plan er projektet en succes. Projektet havde fra start et mål om, at 30 pct. af de deltagende borgere skulle gøre selvhjulpne, hvilket rent faktisk er lykkedes på denne korte tid. Yderligere 30 pct. af deltagerne har opnået et funktionsniveau, hvor de ikke helt er selvhjulpne, men har et mindsket behov for plejeydelser.

Organisering
Hverdagsrehabiliteringen består af en samarbejdsindsats mellem Center Pleje og Omsorg og Center Sundhed. For at sikre fremdrift og retning i faglig indsats er der nedsat en styregruppe Hverdagsrehabilitering driftsforum. Styregruppens sikrer de nødvendige ressourcer til drift og udvikling i projektet, samt mandat til at træffe de nødvendige beslutninger. Styregruppen bidrager endvidere med koordinering og forankring på tværs af Center Pleje og Omsorg og Center Sundhed. Der afholdes 2-4 møder om året, med mulighed for at indkalde ad hoc ved behov.

Finansiering
Rebild Kommune havde afsat en bevilling på 1,5 mio. kr. til øgede driftsomkostninger og havde indregnet en besparelse på ca. 2,0 mio.kr. På grund af projektets store succes, har besparelsen på plejeydelser allerede på nuværende tidspunkt oversteget 2 mio. kr.

Kontakt
Kontaktperson: Marianne Finderup Nielsen, mail mfni@rebild.dk