31. maj 2016

KL's høringssvar vedr. vejledning om forhåndstilkendegivelser

KL har modtaget vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger, samt vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller mv. i høring

Formålet med at ændre vejledningerne er at foretage en nærmere udmøntning af en lovændring om anvendelse af tvang i psykiatrien, der trådte i kraft den 1. juni 2015. Lovændringen vedrørte blandt andet fastlæggelse af mindreårige psykiatriske patienters retsstilling, indførelse af ny formålsbestemmelse, skærpede kriterier for tvangsfiksering, ændring af kriterierne for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation mv.

I høringssvaret har sekretariatet koncentreret sig om afsnittene vedrørende behandlingsplaner, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Det er her fx påpeget, at:

  • Det bør præciseres, at der gælder særlige regler for borgere med dom til ambulant behandling, der ligesom borgere, som er indlagt, er berettiget til en behandlingsdom.
  • Kommunerne bør inddrages så tidligt i processen som muligt
  • Vigtigheden af, at der udarbejdes en udskrivningsaftale eller koordinationsplan for borgere, der vælger at afbryde behandling.
  • Det er vigtigt at sikre kontinuitet ifm. indgåelse af udskrivningsaftale for borgere, der allerede ved indlæggelsen er visiteret til sociale tilbud.

Sekretariatet har i høringssvaret taget forbehold for den politiske proces samt for eventuelle økonomiske konsekvenser.

KL's høringssvar kan findes nedenfor

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar på vejledning om forhåndstilkendegivelser mv