27. maj 2016

Justering af medfinansiering på sundhedsområdet skaber sammenhæng

Regeringen og KL er som opfølgning på evalueringen af den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser blevet enige om vigtige justeringer af ordningen. Justeringer, der betyder, at gennemsigtighed og incitamenter går hånd i hånd. Dermed er der lagt op til ændringer, der understøtter udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Når kommunerne fremover skal betale for borgere, der bliver indlagt på sygehuset eller modtager ambulant behandling, vil borgerens alder have betydning for, hvor meget kommunen skal betale. Regeringen og KL er nemlig enige om, at taksterne for betaling skal differentieres på alder. Og det giver ifølge KL’s formand Martin Damm god mening:

”Kommunerne er i høj grad i kontakt med småbørn og ældre, og det giver en unik mulighed for at forebygge indlæggelser med en tidlig indsats. Derfor giver det god mening, at vi fremover betaler mere, når småbørn og ældre bliver indlagt. Der er dermed skabt sammenhæng mellem på den ene side kommunernes muligheder for at påvirke og forebygge og på den anden side, hvor meget kommunerne skal betale.”

Tosset ordning reduceret

Kommunerne har hidtil betalt flere gange for samme indlæggelse. Når en borger blev overflyttet fra et sygehus til et andet, har kommunerne skulle betale for begge indlæggelser – en ordning, som ifølge Martin Damm er tosset.

”Det er ikke – og har aldrig været – kommunernes formål at forebygge overflytninger mellem sygehuse. Derfor er det også glædeligt, at regeringen nu ændrer betalingen, så kommunerne kun skal betale én gang for samme indlæggelse inden for regionen.”

Fuldt indfaset i 2018

KL har stået fast på, at den aldersdifferentierede medfinansiering først skal træde i kraft i 2018. Det kan lyde underligt, men der er en god forklaring, siger Martin Damm:

”Der vil være en forskydning af udgifterne mellem kommunerne, bl.a. fordi der er forskelle i befolkningssammensætningen. I udligningssystemet indgår aldersbestemte udgifter, men den nye fordeling af udgifterne kan først indgå i udligningssystemet fra og med 2018. Så selvom vi rigtig gerne vil ud over stepperne, så er vi nødt til at vente til 2018.” 

Gennemsigtighed og budgetsikkerhed

Med justeringen opnår kommunerne også en række justeringer, der har mere teknisk karakter, men som har stor betydning for kommunernes budgetsikkerhed. Først og fremmest vil regionernes tilskyndelse til hele tiden at øge aktiviteten blive svækket markant. Derudover er det aftalt, at når kommunerne inden for en region betaler mere i medfinansiering end aftalt, bliver pengene ført tilbage til kommunerne i den pågældende region. Sådan har det ikke været hidtil, hvor de tilbageførte penge er blevet fordelt til alle kommuner i landet. Det har gjort økonomien i de enkelte kommuner alt for uigennemskuelig og usikker. Derfor er Martin Damm tilfreds med, at tilbagebetalingen bliver mere målrettet:

”Den ny tilbagebetalingsordning er mere enkel og gennemsigtig. Fremover skal kommunerne alene følge udviklingen i egen region, som man også har den løbende dialog med.”  

Fakta

KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering:

  • Differentiering af taksterne for medfinansiering på alder
  • Et reduceret regionalt incitament til aktivitet
  • En mere målrettet tilbagebetaling af KMF til kommunerne
  • Én opkrævning af KMF pr. indlæggelse

Differentiering af taksterne for medfinansiering på alder (startende med gruppen med størst medfinansiering):

  • +80-årige
  • 0-2-årige
  • 65-79-årige
  • 3-64-årige