30. maj 2016

”Grib hverdagen” forsinker behovet for hjælp

Projektet ”Grib Hverdagen” sætter fokus på hverdagsrehabilitering. Indsatsen forsinker behovet for hjælp. Effektmålingerne taler deres tydelige sprog – borgerne bliver mere selvhjulpne. Og så gavner det også økonomien.

I Aarhus Kommuner er en større gruppe borgere, der har potentiale for rehabilitering, blevet mødt af et tværfagligt team. Borgeren får en helhedsvurdering, der tager højde for alle borgerens behov og potentialer. Det team som borgeren møder, består af fysioterapeut, sygeplejerske, visitator, koordinerende teamleder og hjemmetrænere.

Målgruppe

Borgere, som ikke tidligere har modtaget pleje eller praktisk hjælp og borgere, som udskrives til eget hjem efter indlæggelse, som før klarede sig selv, men nu efterspørger pleje og praktisk hjælp.

Formål med projektet/tiltaget

Formålet med projektet er at begrænse, udskyde eller fjerne borgerens behov for pleje og praktisk hjælp, således at borgeren kan bevare styringen over eget liv og hverdag.

Indhold

Grib Hverdagen startede i juni 2010 og blev afsluttet som projekt i juni 2012. I alt  har 1837 borgere deltaget i indsatsen.

For borgeren betyder den tværgående indsats, som projektet har fokuseret på, at behovet for praktisk hjælp og personlig pleje bliver forsinket. Borgerens aktive deltagelse i en meningsfuld hverdag øges, når borgeren støttes til at bevare en høj funktionsevne med et minimum af afhængighed. Ved hverdagsrehabilitering foregår hjælpen som en del af de aktiviteter, som borgeren ønsker at genoptage og indsatsens omdrejningspunkt er, at arbejde med de funktioner, som er meningsfulde for borgeren. 

Hverdagsrehabiliteringen udføres af tværfaglige teams, som er tilknyttede hvert enkelt områdecenter. Det team som borgeren møder, består af fysioterapeut, sygeplejerske, visitator, koordinerende teamleder og hjemmetrænere, og borgeren får her en helhedsvurdering, som tager højde for alle borgerens behov og potentialer.

Effekt

Projektets resultater viser at 37 procent af deltagerne blev fuldt selvhjulpne i forløbet, 70 procent opnåede en markant forbedring af funktionsevnen og 85 procent angiver selv at de udfører aktiviteter betydeligt bedre efter at have deltaget i Grib Hverdagen.

En sundhedsøkonomisk analyse antyder, at der er en økonomisk gevinst ved indsatsen. I begyndelsen er der en intensiv og omkostningstung indsats, men de foreløbige resultater viser, at der allerede fra tiende uge og fremefter er færre borgere, der modtager ydelser. Yderligere ligger den gennemsnitlige udgift per borger under niveauet for tilsvarende grupper, der ikke har deltaget i Grib Hverdagen. 

Organisering

Der er nedsat en styregruppe, en kvalitetssikringsgruppe og et projektteam som understøtter projektet. Yderligere er der tilkoblet visitatorer, som visiterer borgere til projektet, deltager i møder med de tværfaglige teams og varetager myndighedsopgaven. Alle visitatorer vil desuden arbejde med særlige fokusområder og én vil medvirke i samarbejdet med de private leverandører, om den rehabiliterende vinkel som Aarhus Kommune arbejder hen imod.

Tættere på borgeren har projektet tværfaglige rehabiliterende teams, som sikrer en fælles og koordineret indsats for den enkelte borger. Hvert team har en teamleder, og i teamet udvælges der en kontaktperson for hver borger. Planlægningen af hverdagsrehabiliteringen sker i samarbejde med borgeren, med udgangspunkt i muligheder for at bibeholde og forbedre funktionsevnen og forebygge funktionstab.

Finansiering

De tværfaglige rehabiliterende teams er finansieret ved omlægning. Efter projektets afslutning er det overgået til drift.

Kontakt

Merete Tonnesen, Projektleder, tlf.: 89406990, email:mto@aarhus.dk