20. maj 2016

Få succes med forældresamarbejdet til gavn for børnene

Forældresamarbejdet i dagtilbud og folkeskolen er afgørende for at understøtte ambitioner om, at alle børn skal blive så dygtige i livet, som de kan. Derfor satte KL fokus på forældresamarbejdet med fire temamøder om samarbejde med forældre om børns læring. Det sidste temamøde blev afholdt d. 27. april i Roskilde.

Udgangspunktet for temamøderne var blandt andet at belyse det uudnyttede potentiale, som et nyt og differentieret forældresamarbejde rummer. Det er nemlig vigtigt at fastholde, at forældrene stadigvæk er de mest afgørende personer i børnenes liv. Hvis daginstitutioner og skoler i højere grad kan lykkes med at gøre forældrene bevidste om dette og invitere dem ind til et endnu tættere og mere ligeværdigt samarbejde om deres børn, så kan potentialet udnyttes endnu bedre til gavn for børnene.

Netop det ligeværdige og gensidige samarbejde er ofte katalysatoren for succes. Psykolog Suzanne Krogh berettede, at forældrene ønsker sparring om børns læring af det professionelle personale, såfremt de oplever at relationen til institutionen eller skolen er båret af gensidighed. Når hjemmet og institutionen skaber en fælles kurs for barnet, så har det en langt større og mere positiv effekt for børnene.

På temamøderne præsenterede Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en foreløbig opsamling på deres omfattende undersøgelse om daginstitutioners samarbejde med forældre. Her står det foreløbig klart, at der ikke altid er overensstemmelse imellem den kommunikation, som forældrene oplever, og den kommunikation, som daginstitutionerne leverer. Særligt oplever forældrene ikke, at de får den ønskede sparring om deres børns læring.

En forklaring på denne uoverensstemmelse kan være, at mange kommuner og daginstitutioner ikke har sat mål og fastlagt en strategi for kommunikationen med forældre. Som inspiration til arbejdet med at fastlægge en klar strategi præsenterede Gentofte Kommune deres samlede strategi for forældrekommunikation. Derudover fortalte Sophienborgskolen i Hillerød, hvordan de lykkes med at skabe en faglig stærk skole ved aktivt at inddrage og invitere forældrene ind i samarbejdet. Det, som netop lykkes for begge eksempler, er at formulere en strategi for inddragelse af forældre og bruge den systematisk.

I regi af forældresamarbejdet står det fra studier klart, at når forældrene er bevidste om egen betydning for deres børn, så laver de også flere aktiviteter, som understøtter læring. Det er derfor afgørende, at forældrene gøres bevidste om at de, uanset baggrund, har en altafgørende betydning for deres børns læring og trivsel.

Samarbejdet med forældre om børns læring, udvikling og trivsel er ét af fire særlige indsatsområder for KL’s Børne- og Kulturudvalg. I KL er der et tæt fokus på opgaven, både fagligt og politisk, og det er et indsatsområde, som vil få fortsat stor opmærksomhed i de kommende år.

Læs mere om temamødet og hent materialer fra dagen her