21. juni 2016

Ledelsen spiller en afgørende rolle i forhold til god sagsbehandling

God sagsbehandling på området for udsatte børn og unge handler bl.a. om tydelig ledelse, så sagsbehandlerne ved, hvilke prioriteringer der er, og hvilke værdier de skal agere efter.

I Middelfart Kommune har direktøren for Børn, Unge og Fritidsforvaltningen, Jan Henriksen, og hans forvaltning med sagsbehandlerne i spidsen lavet et arbejdsgrundlag, som skal give den enkelte sagsbehandler faglig opbakning og retning i forhold til de beslutninger, som hun er nødt til at tage.

”Det er udfærdiget på en temadag, hvor medarbejderne var med til at pege på, hvad det er for nogle tendenser og temaer, det ville være godt at få retning på, når man står ude i praksis, så man ikke hele tiden skal ringe tilbage og spørge sin chef”, forklarer han.

Arbejdsgrundlaget giver ifølge Jan Henriksen hele forvaltningen mulighed for at være handlekraftig, fordi det klart og tydeligt viser, hvilke prioriteringer der er, og hvilke afvejninger man som medarbejder skal gøre. Men det er lige så meget til gavn for ledelsen.

”Arbejdsgrundlaget er også et vigtigt værktøj i forhold til at kunne udbyde faglig ledelse. Det er på én A4-side og forholder sig til nogle af de temaer og værdier, som sagsbehandlerne skal agere efter”, siger han og forklarer i samme ombæring, at der også arbejdes meget med tydelig feedback fra teamlederne.

Jan Henriksen lægger samtidig vægt på, at der er faglighed i opgaveløsningen. Forvaltningen er derfor opdelt med et børne-, et unge- og et handicapteam.

”Det er selvfølgelig ikke mere rigidt end, at det somme­tider giver bedre mening, at man fastholder en relation i stedet for at overgå til et andet team. Så hvis der fx er en god relation til en kontaktperson, skal teamafgræns­ningerne ikke stå i vejen. Så finder vi en pragmatisk løsning, så det gavner sagen”, siger han.

Svensk inspiration

Henriette Halgerd Becker-Christensen, der er fagchef i Børne- og Familieafdelingen i Brøndby Kommune, arbejder hele tiden på at udvikle sagsbehandlingen på børne– og familieområdet.

”Vi er optagede af, hvordan vi kan imødekomme lovgivningen og de øgede krav til dokumentation, samtidig med at vi kan bevare et godt arbejdsmiljø. Så vi har både fokus på, hvordan vi kan nedbringe sagsantallet pr. rådgiver, hvordan vi kan sætte tidligt ind, og hvordan vi får flere af de udsatte børn og unge i plejefamilier fremfor på opholdssteder og i institutioner”, forklarer hun.

I den forbindelse er hun meget bevidst om, at hun og resten af ledelsen har et stort ansvar. Det er bl.a. derfor, at hun selv fordeler sagerne mellem sagsbehandlerne.

”Jeg vil gerne være med til at sikre fordelingen. De skal ikke fordeles via eksempelvis cpr. nummer. Derudover laver jeg sagsgennemgange og stikprøver, og min afdelingsleder gennemgår jævnligt sager med sagsbehandlerne”, siger hun.

Det handler ifølge Henriette Halgerd Becker-Christensen også om at holde momentum i sagsbehandlingen.

”Vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvad der kommer ud af det. Men det kan være svært at vurdere effekten på det her område”, siger hun.

Fagchefen er imidlertid godt klar over, at man hele tiden skal vurdere sin praksis og være parat til at indføre nye arbejdsgange og metoder.

”To af vores rådgivere har lavet et projekt, der bl.a. viser, hvor vi skal sætte ind. Vi skal fx arbejde med et netværkskort, indsatstrappen og tættere opfølgning i plejefamilierne. Familierne har nemlig ofte et større netværk end først antaget. Og det skal vi have kortlagt allerede i modtagecentret”, forklarer hun.