01. juni 2016

KLK har undersøgt Næstved Kommunes plejeboligkapacitet

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har hjulpet Næstved Kommune med at beregne fremtidens plejeboligkapacitet. Analysen viser bl.a., at kommunen faktisk ikke har behov for at bygge nye plejeboliger.

Borgernes behov og ønsker på ældreområdet er under konstant forandring. På den ene side taler man om, at der kommer flere og flere ældre. På den anden side kan man se, at borgerne også lever længere og er raskere længere.

Det betyder, at det kan være svært at forudse, hvordan fremtidens plejeboligkapacitet skal se ud. Derfor tog Næstved Kommune kontakt til KLK og bad dem om at udarbejde en prognose for, hvordan kommunens plejeboligbehov forventes at udvikles sig de kommende år. Analysen skulle bidrage til at kvalificere den politiske drøftelse af udbygningen af plejeboligkapaciteten i Næstved Kommune.

Analysen tog udgangspunkt i fem hovedpunkter:

  • En analyse og vurdering af den nuværende fremskrivningsmodel i Næstved Kommune
  • En overordnet beskrivelse af fremtidens målgruppe i Næstved Kommunes plejeboliger
  • En supplering af kommunens demografiske fremskrivning - bl.a. på baggrund af middellevealder og sundhedstilstand
  • Afklaring af centrale forudsætninger, der bør indgå i beregningen af det fremtidige plejeboligkapacitetsbehov
  • Anbefalinger til en fremtidig overordnet fremskrivning på plejeboligområdet.

Analysen viser bl.a., at Næstved Kommunes nuværende kapacitet af plejeboliger er tilstrækkelig, og at kommunen skal være meget tilbageholden med en udbygning i de kommende år. Næstved Kommune har samtidig mulighed for at inddrage andre ældrevenlige boliger i deres fremtidige vurderinger af kapaciteten på ældreområdet.

Inddragelse og forankring

Næstved Kommune og KLK har gennem projektet fokuseret på, at de lokale forhold i kommunen var centrale for fremskrivningens kvalitet. Der blev taget udgangspunkt i kommunens belægningsprocenter, ventelister, visitationspraksis og antal friplejehjemspladser, således at mange relevante lokale faktorer indgik i vurderingen. Derudover blev der arbejdet med lokale socioøkonomiske og sundhedsmæssige data, da Næstved Kommune på disse områder adskiller sig fra gennemsnitskommunen.

Alle data og forudsætninger blev gennemgået og vurderet i fællesskab. Der var fx tre workshops med medarbejdere, chefer, ledere og direktøren på området. Her blev der sat fokus på den lokale praksis og data, så man sikrede sig et fælles grundlag for den samlede fremskrivning og konklusionerne.

Lokal analyse – landsdækkende problemstilling

Det er ikke kun i Næstved Kommune, at efterspørgslen efter plejeboliger ændrer sig i disse år. Plejetyngden på tværs af fx sociale forhold og uddannelse har altid eksisteret, men bliver nok ikke mindre. Samtidig ændres borgernes ønsker til, hvor de modtager deres pleje - bl.a. påvirket af større erfaringer med frie valg og måske en bedre økonomi. Sidst, men ikke mindst, er kommunernes rolle i det samlede sundhedsvæsen under forandring.

Men hvordan påvirker alle disse faktorer den fremtidige efterspørgsel af plejeboliger? Hvilke (nye) tilbud skal kommunen kunne tilbyde, og hvordan skal vægtningen i kapaciteten mellem rehabilitering, pleje i hjemmet og plejeboliger være? Det er disse forhold, som KLK’s analyse kan give et kvalificeret bud på for den enkelte kommune.

Kommunens viden og KLK’s erfaringer spillede sammen

Resultaterne i Næstved Kommune blev dokumenteret i en rapport med centrale input fra kommunen omkring borgerne i målgruppen og egen praksis sammenholdt med KLK’s model til fremskrivning af plejeboliger, hvori der blev indarbejdet data omkring lokale forhold. Dette sikrede, at fremskrivningen mundede ud i nogle anbefalinger, der tog afsæt i Næstved Kommunes situation og muligheder.

Hvis du vil vide mere om KLK’s arbejde på plejeboligområdet, kan du kontakte chefkonsulent Søren Sønderby på sby@kl.dk, tlf. 30505333, eller chefkonsulent Morten H. Vestergaard på mohv@kl.dk, tlf. 23638567.