21. juni 2016

Benchmarkinganalyse af de sikrede institutioner viser store forskelle på tværs af de otte sikrede institutioner

Regionerne har i fællesskab gennemført en benchmarkinganalyse af de sikrede institutioner. Analysen har haft til formål at skabe gennemsigtighed i indsatser, ressourcer og omkostninger med henblik på at formulere anbefalinger om effektivisering og best practice i forhold til ressourceanvendelse på tværs af tilbuddene

KL har deltaget i en følgegruppe til analysen sammen med en række kommunale repræsentanter. Analysen, som har fokus på både skole- og opholdsdelen, er afsluttet i foråret 2016.

Analyserapporten viser forholdsvist store forskelle på tværs af de otte sikrede institutioner for så vidt angår både udgiftsniveau samt hvilke ydelser, der gives som en del af kerneydelsen.

Med afsæt i analyserapporten er der udarbejdet et forslag til fælles rammeaftaletekst på tværs af de fem regioner, der forventes at indgå i rammeaftalerne for 2017. Med den fælles rammeaftaletekst sættes der fokus på følgende udviklingsspor:

  • Kapacitetsudviklingen skal i højere grad afspejle efterspørgslen.
  • Sikring af en mere ensartet kerneopgave på tværs af de otte sikrede institutioner, herunder med fokus på uddannelse, misbrug og kognitive behandlingsprogrammer.
  • Styrkelse af samarbejdet mellem de sikrede institutioner og kommunerne fra indslusning til udslusning.

Den forpligtende dialog om de tre udviklingsområder skal både ske mellem og på tværs af de enkelte rammeaftaleparter, for at sikre overblik og koordination på landsplan.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Benchmarkanalyse af sikrede institutioner for børn og unge 17 06 16

  • PDF

    Bilagssamling. Projekt gennemsigtighed