13. juli 2016

Samarbejde skal give kortere og færre indlæggelser

”Projekt Sundhedsstrategisk Ledelse” er et tværkommunalt samarbejde mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner og de praktiserende læger, som nu munder ud i konkrete sundhedsprojekter.

Formål med projektet/tiltaget
Det tværgående samarbejde skal i sidste ende sikre kortere og færre indlæggelser.

Målgruppe
Målgruppen kan variere afhængig af hvilket laboratorie, som man beskæftiger sig med. 

Indhold
Det tværfaglige tiltag ”Projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen” er baseret på en videreudvikling af nogle velfungerende relationer i Randersklyngen. Formålet er at klæde ledere på sundhedsområdet på til at udvikle og forankre konkrete modeller for bedre samarbejde og opgaveoverdragelse, der i sidste ende skal give bedre behandlingsforløb.
Projektet består af såkaldte laboratorier, som er praksisnære projekter, hvor nye modeller for samarbejde om udvalgte behandlingsforløb bliver udviklet og afprøvet.
I et af laboratorierne skal kommunernes hjemmesygeplejersker blandt andet modtage undervisning i samme systematiske metode, som hospitalet bruger, når de screener patienter. Tiltaget skal forbedre den tidlige opsporing af sygdomme og sikre bedre vidensdeling på tværs af hospital, kommuner og praktiserende læger.
Et andet laboratorie arbejder med at forbedre borgernes muligheder for at blive behandlet for KOL i deres eget hjem. Her kan hjemmesygeplejerskerne i Favrskov og Syddjurs Kommune komme i praktik på Regionshospitalet Randers, så deres mulighed for at give mere medicin i borgerens hjem bliver udvidet. Erfaringerne med at overføre behandling for KOL til den kommunale hjemmepleje, vil potentielt kunne bredes ud til også at gælde behandling af andre sygdomme.

Laboratoriers overordnede temaer er:

  • Laboratorium 1: Hvordan kan vi behandle borgere med KOL i eget hjem?
  • Laboratorium 2: Hvordan kan vi forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser?
  • Laboratorium 3: Hvordan giver vi den gode sårbehandling?
  • Laboratorium 4: Hvordan sikrer vi sammenhængende forløb på børneområdet?
  • Laboratorium 5: Hvordan kan vi samarbejde om forbedrede forløb på det ortopædkirurgiske område?
  • Laboratorium 6: Hvordan kan vi komme fra projekt til beslutning om implementering i stor skala?
  • Laboratorium 7: Hvordan tager vi bedre hånd om den geriatriske patient?
  • Laboratorium 8: Hvordan sikrer vi den bedste visitation af den akut syge patient?
  • Laboratorium 9: Når hjemmet er ønsket om det sidste levested
  • Laboratorium 10: Lighed i sundhed kræver ulige indsatser

Effekt
De enkelte laboratorier evalueres løbende

Organisering
”Projekt Sundhedsstrategisk ledelse” bliver gennemført i et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner samt repræsentanter fra de praktiserende læger. Projektledelsen er forankret i Favrskov Kommune. For hvert laboratorium udpeger styregruppen en laboratoriegruppe af 1-2 praktiserende læger og 1-2 (fortrinsvis) ledere fra hospitalet og fra hver kommune.

Finansiering
Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen var oprindeligt et projekt finansieret med støtte fra Videncenter for Velfærdsledelse. Projektet blev gennemført i 2011-2013, hvorefter de fire kommuner og Regionshospitalet Randers besluttede at fortsætte samarbejdskonstruktionen.

Kontakt
Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed, Favrskov Kommune, 20 10 02 13
Peter Mikkelsen, ældrechef, Favrskov Kommune, 23 74 91 63
Ingelise Juhl, chef for Sundhed og Omsorg, Syddjurs Kommune, 24 48 75 42
Lene Jensen, sundhedschef, Randers Kommune, 51 56 22 01
Søs Fuglsang, ældrechef, Norddjurs Kommune, 20 43 11 73
Marianne Jensen, chefsygeplejerske, Regionshospitalet Randers, 40 71 64 38

Link
Du kan læse mere om projektet på www.sundhedsledere.dk