01. juli 2016

LPNyt nr. 2016:03 - Rammeaftale om det sociale kapitel 2016

KL og Forhandlingsfællesskabet har revideret Rammeaftale om det sociale kapitel. Ændringerne aftalt ved O.15 er nu indarbejdet og Rammeaftalen er opdateret i forhold til gældende lovgivning, ligesom der er foretaget redaktionelle ændringer. KL og Forhandlingsfællesskabet har desuden udarbejdet et fælles forståelsespapir om inddragelse af tillidsrepræsentanter i forbindelse med oprettelse af løntilskudsjob og virksomhedspraktik, herunder nytteindsats.

Indhold

1)    Ændringer i Rammeaftalen

KL og Forhandlingsfællesskabet har revideret Rammeaftale om det sociale kapitel. Rammeaftalen gælder fra den 1. juni 2015, idet pensionsbestemmelserne i § 15, stk. 2 og 3 dog træder i kraft den 1. april 2015.

Rammeaftalen erstatter Rammeaftalerne om det sociale kapitel indgået mellem KL og henholdsvis KTO den 17. november 2011 og Sundhedskartellet den 12. juni 2012 med tilhørende protokollat til om pensionsforhold for fleksjobansatte ansat den 1. januar 2013 eller senere indgået mellem KL og KTO den 19. maj 2014 og tilsvarende aftale mellem KL og Sundhedskartellet af 22. januar 2015.

Rammeaftalen indeholder nu både løn- og ansættelsesvilkår for fleksjob-ansatte ansat før 1. januar 2013 (den gamle fleksjobordning -  kapitel 4) og fleksjobansatte ansat den 1. juni 2015 eller senere (den nye fleksjobordning - kapitel 4a). Ovennævnte protokollatet om pensionsforhold for fleksjobansatte ansat den 1. januar 2013 eller senere er indarbejdet i kapitel 4a.

Fleksjobansatte, der er ansat i perioden 1. januar 2013 og 31. maj 2015 er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ovenævnte protokollat om pensionsforhold for fleksjobansatte ansat den 1. januar 2013 eller senere. Arbejdsgiver kan dog aftale med tillidsrepræsentanten, at den fleksjobansatte er omfattet af løn- og ansættelsesvilkårene i Rammeaftalens kapitel 4a, jf. det nye protokollat om tiltrædelse af kapitel 4a i Rammeaftalen for fleksjobansatte ansat i perioden 1. januar 2013 til og med 31. maj 2015.

Herudover indeholder Rammeaftalen følgende opdateringer/redaktionelle ændringer:

 1. Det er i kapitel 6 om virksomhedspraktik blevet tydeliggjort, at kapitlet også omfatter nytteindsats.
 2. Bilag 3 om medbestemmelse og partssamarbejde er opdateret med den nye fleksjobaftale fra O.15. Der er ikke tale om indholdsmæssige ændringer i forhold til, hvad der er gældende efter beskæftigelseslovgivningen. Det er blot tydeliggjort, hvad der kan forhandles om.
 3. Bilag 4 om beregning af løn og arbejdstid er opdateret i forhold til den ændrede lovgivning vedrørende løn- og beregning af arbejdstid for ansatte i løntilskudsjob. I forhold til tidligere, så får ansatte i løntilskudsjob i dag en fast timeløn, der fastsattes af staten en gang årligt. Herefter fastsættes arbejdstiden en gang i ansættelsesforholdet og beregnes på baggrund af lønnen.
 4. Bilag 6 Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige er blevet opdateret og udvidet. Oversigten giver et overblik over løn- og ansættelsesforhold for personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Som noget nyt indgår kontanthjælpsmodtagere omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven og seniorjob i oversigten. Disse grupper er ikke omfattet af Rammeaftalen om det sociale kapitel, men er tilføjet oversigten for at give et overblik over løn-  og ansættelsesvilkår for de forskellige ordninger.
 5. I bilag 3 og 6 er tilføjet fodnoter, der beskriver den fælles forståelse fra et nyt forståelsespapir om, at en repræsentant for de ansatte forstås som en tillidsrepræsentant. Se punkt 2 nedenfor. 

2)    Fælles forståelsespapir

Ved oprettelse af løntilskudsjob og virksomhedspraktik, herunder nytteindsats gælder der et dobbelt retsgrundlag i relation til inddragelse af en repræsentant for de ansatte. Dette har i praksis givet udfordringer i kommunerne. KL og Forhandlingsfællesskabet har derfor udarbejdet ”Lokal medindflydelse i medfør af henholdsvis Rammeaftale om socialt kapitel og lovgivningen om en aktiv beskæftigelsesindsats – et fælles forståelsespapir.”  

Det fælles forståelsespapir er ikke en del af Rammeaftalen om det sociale kapitel, men der er henvist til det fælles forståelsespapir i fodnoter til Rammeaftalens bilag 3 og 6.

Det fremgår af forståelsespapiret, at:

 • Det er tillidsrepræsentanten, der skal underskrive de blanketter, som bruges ved oprettelse af løntilskudsjob, virksomhedspraktik i mere end 13 uger samt nyttejob. Med tillidsrepræsentanten menes den tillidsrepræsentant, som er valgt inden for det overenskomstområde, hvor der skal ansættes en medarbejder i løntilskudsjob. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant inden for overenskomstområdet, kontaktes den relevante fællestillidsrepræsentant eller en medarbejder indenfor overenskomstområdet på den pågældende arbejdsplads.
 • De to processer, der foregår ved oprettelse af løntilskudsjob, virksomhedspraktik i mere end 13 uger og nyttejobs – underskrivelse af blanketter i medfør af beskæftigelseslovgivning og drøftelse af indholdet i medfør af Rammeaftalen – er én og samme proces.
 • Tillidsrepræsentanterne ikke kan nægte at underskrive de blanketter, som benyttes ved oprettelse af løntilskudsjob og virksomhedspraktik/nyttejob. Er tillidsrepræsentanten uenig med arbejdsgiver må vedkommende i stedet anføre uenigheden i blanketten.
 • Tillidsrepræsentantens og arbejdsgiverens vurdering af, hvorvidt de formelle krav er opfyldt skal ske på baggrund af de objektive kriterier, der følger af lovgivningen.

Hvis du vil vide mere

Se Rammeaftalen om det sociale kapitel og parternes fælles forståelsespapir, som er vedhæftet.

Kontaktperson i KL

Susan Jannsen Brandt, mail: sjb@kl.dk, tlf. 33 70 34 43.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  LPNyt nr. 2016 03 - Rammeaftale om det sociale kapitel 2016