01. januar 2016

Telecare Nord

I Region Nordjylland arbejder de alment praktiserende læger sammen om at styrke om at styrke borgerens egen forståelse og håndtering af sin kroniske sygdom.

Formål med projektet/tiltaget
TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt, hvor de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og de almen praktiserende læger arbejder sammen om at styrke den enkelte borgers forståelse og håndtering af sin kroniske sygdom

Målgruppe
Borgere med KOL

Indhold
Borgeren får leveret en taske med telemedicinsk udstyr i sit hjem. Den består af:

  • Blodtryksapparat
  • Iltmætningsmåler
  • En vægt
  • Tavle PC

Patienten får vejledning i, hvordan udstyret skal bruges, og hvordan man foretager målinger. Der ud over drøftes forhold som har betydning for borgeren sygdom og mestring af denne.  Oplæringen skal enten foregå i borgerens eget hjem eller på hold i kommunens Sundhedscenter. Borgeren opfordres altid til at have en pårørende med.
Patientens målinger overføres via tavle PC’en til sundhedspersonale i kommunen eller på sygehuset, som følger op, hvis der er behov for det. På tavle PC’en stilles borgeren også spørgsmål om sin sygdom, som han skal besvare med Ja eller Nej. Der bliver fulgt op på patientens målinger 1-2 gange om ugen. Opfølgningen består primært af en telefonisk kontakt, hvor årsagen til forværringen drøftes, og hvordan borgeren med fordel kan handle herpå. Det kan være opfordring til at starte på selvbehandlingsplanen eller kontakt egen læge.

Effekt
Der gode og positive tilbagemeldinger både fra de deltagende patienter og fra de sundhedsprofessionelle. Borgerne syntes, det er nemt at bruge det udstyr, de har fået, og mange siger at de føler sig mere trygge, at de har fået mere kontrol over deres sygdom. Mange siger også at de i lang højere grad er i stand til at reagere på symptomer tidligt og på den måde undgå en sygehusindlæggelse. Det sundhedsfaglige personale oplever, at de har fået mulighed for at agere proaktivt, og at de med deres tidlige indsats kan forhindre indlæggelser.
Projektet følges af 3 Ph.D studerende fra Aalborg Universitet. De undersøger de patientnære og kvalitetsmæssige effekter, det tværsektorielle samarbejde, og de sundhedsøkonomiske effekter.
En businesscase fra projektet har vist, at telehomecare-understøttelse af KOL-patienter i eget hjem bidrog til oplevet øget livskvalitet gennem øget egenkontrol med sygdommen.
Efter projektets afslutning er tilbuddet om telemedicinsk hjemmemonitorering overgået til driften og er nu en del af det nordjyske sundhedsvæsen.

Organisering
Brønderslev Kommune varetages opgaven delvist af Sundhedscenteret og delvist af sygeplejersker ansat i ældreområdet.

Finansiering
Projektet finansieres af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, samt af eksterne finansiering, som projektet har modtaget fra Den Obelske Familiefond, Digitaliseringsstyrelsen, EU socialfondsmidler og De regionale udviklingsmidler.

Link

http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/TeleCare-Nord/TeleCare-Nord-KOL.aspx