01. januar 2016

Opfølgende hjemmebesøg giver besparelser i Ringkjøbing-Skjern

Opfølgende hjemmebesøg har givet meget positive resultater i Ringkjøbing-Skjern Kommune. Borgerne oplever færre genindlæggelser. Det giver større livskvalitet og tryghed. Resultatet giver også udslag på bundlinjen.

Målgruppe

Skrøbelige ældre medicinske patienter, som tilbydes opfølgende hjemmebesøg er +78 år, har været indlagt på medicinsk afdeling og har oplevet tab af funktionsevne efter indlæggelsen, samt er vurderet til at have behov for opfølgende hjemmebesøg.

Formål med projektet/tiltaget

At reducere antallet af genindlæggelser for ældre medicinske patienter og øge muligheden for at borgerne kan opnå samme funktionsniveau som før indlæggelsen.

Indhold

I Ringkøbing-Skjern Kommune får skrøbelige ældre medicinske patienter, 6-8 dage efter udskrivelsen, besøg af deres praktiserende læge og hjemmesygeplejersken. Under besøget bliver det afklaret, hvilke behov borgeren har og hvordan borgerne kan opnå samme funktionsniveau som før indlæggelsen. På baggrund af informationerne fra besøget bliver der tilrettelagt et forløb for borgeren. Et forløb der tager afsæt i borgens specifikke behov. Besøgene finder sted igen ca. 3 uger og 8 uger efter udskrivelsen. Vurderes det, at besøgene foregår mere hensigtsmæssigt i lægepraksis eller ved besøg af hjemmesygeplejersken eller lægen alene, kan dette også finde sted.

For borgerne betyder besøgene, at de hurtigere genvinder deres funktionsniveau. Dermed bliver de også mere selvhjulpne og undgår genindlæggelser. Samtidig bliver borgerne også mindre afhængige af hjælp og støtte. Det giver borgerne flere frihedsgrader og dermed også større livskvalitet og tryghed.

Effekt

En evaluering viser, at der for kommunen er en økonomisk gevinst. Borgere, der modtager opfølgende hjemmebesøg, har et lavere forbrug af kommunale ydelser. Besparelserne udgør i underkanten af 13.000 kr. per borger.

En omkostningsanalyse fra 2011 viser at borgerne, som har fået tilbudt opfølgende hjemmebesøg, i det efterfølgende halve år bliver indlagt i mindre omfang, svarende til at det gennemsnitlige antal indlæggelser pr. borger reduceres med 11 %. Også sygehusene opnår besparelser ved ordningen.

På baggrund af de gode erfaringer er opfølgende hjemmebesøg implementeret i hele Region Midtjylland i 2011 og 2012.

Organisering

Projektet er et samarbejde mellem seks kommuner og Region Midtjylland, med Dansk Sundhedsinstitut (DSI) som projektleder.

Finansiering

Efter projektet med opfølgende hjemmebesøg blev afsluttet i udgangen af 2009, er indsatsen overgået til drift.

Kontakt

For yderligere information kan du kontakte konsulent Else Pedersen på telefon 99 74 17 43 eller mail:else.k.pedersen@rksk.dk