13. januar 2016

Høringssvar på 11 bekendtgørelser om regulering af vandsektorloven

KL har afgivet høringssvar på 11 bekendtgørelser, som udmønter lovforslaget til ændring af lov om vandsektorlov, fremsat den 16. december 2015.

Både lovforslaget og bekendtgørelserne handler primært om den økonomiske regulering af vandsektoren. KL har i den forbindelse to overordnede mål: at sikre de bedste betingelser for selskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter og at forpligte selskaberne til at opfylde den kommunale planlægning for spildevand og forsyning.

 

Medfinansiering

Særligt er der gjort opmærksom på KL’s modstand mod nedsættelsen af medfinansieringsbidraget fra 100 til 75 %. KL finder det ude af trit med den indgåede aftale fra 2012, hvis medfinansieringen ændres til 75 % fra årsskiftet. Aftalen byggede på den klare forudsætning, at der skulle gennemføres en evaluering af ordningen, inden der blev taget stilling den fremtidige finansiering, hvilket ikke er sket. KL har derfor et klart ønske om, at ændringen i medfinansieringen udskydes med et år, indtil evalueringen foreligger.

 

Selskaberne skal følge den kommunale planlægning

KL savner stadig en klarere markering af selskabernes forpligtelse til at følge og opfylde de kommunale planer. Det er i bekendtgørelserne gjort tydeligt, at kommunerne alene skal varetage den overordnede planlægning, medens alt til driften henhørende er selskabernes interne anliggende. KL ønsker, at det eksplicit står i love og bekendtgørelser, at selskaberne skal arbejde for at følge og opfylde de kommunale planer og foreslår i den forbindelse, at der etableres en ”Følg eller begrund-ordning”.

 

Se også 'KL's høringssvar til ny vandsektorlov mv'

Læs hele høringssvaret i vedlagte PDF.

 

Kontakt

Lars Kaalund, Chefkonsulent

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar på bekendtgørelser som opfølgning på vandsektorforliget