04. februar 2016

Stor opbakning til Natura 2000-direktiverne i Europa Parlamentet

KL glæder sig over, at Europa-Parlamentet har anerkendt vigtigheden af at beholde Natura 2000-direktiverne.

EU-Kommissionen indledte i foråret 2015 et fitness-tjek af Natura 2000-direktiverne, hvor formålet var at vurdere, om indsatsen for miljøbeskyttelse havde den fornødne virkning, samt hvorvidt der var behov for en revision af direktiverne.

I Europa-Parlamentets rapport, midtvejsevalueringen af EU’s strategi for biodiversitet, var der stor opbakning til direktiverne. Rapporten blev vedtaget i Europa-Parlamentets plenarforsamling tirsdag med et markant flertal.

Også EU's Regionsudvalg har bakket stærkt op om direktiverne og har opfordret EU-Kommissionen til at fokusere på implementeringen af direktiverne og give EU's kommuner en langt større rolle heri.

Behov for bedre national implementering

KL glæder sig over, at både Europa-Parlamentet og Regionsudvalget understreger vigtigheden af direktiverne, og at der er kommet yderligere fokus på implementeringsfasen på EU-niveau.

”Jeg er glad for, at også Europa-Parlamentet har anerkendt vigtigheden af direktiverne. Der er ikke behov for en revision heraf, men der er behov for bedre national implementering af dem. Det samme sagde vi fra EU's Regionsudvalg, da vi vedtog vores holdning i december 2015. Her var der ligeledes stor opbakning til direktiverne,” siger Jens Ive, formand for KL’s Internationale Udvalg.

Vigtigt med lokal inddragelse

EU-kommissæren nævnte i sin indledende tale til Europa-Parlamentet i tirsdags, at der er behov for at styrke implementeringen af eksisterende naturlovgivning, samt at inddrage aktører på alle niveauer – også de lokale myndigheder.

KL bakker stærkt op om denne holdning. I Danmark bruger kommunerne mange ressourcer på at forvalte lokalt råderum i forbindelse med national inkorporering af EU-lovgivning på området, samt i forhold til at udarbejde forslag til natura 2000-handleplaner.

”Kommunerne har her en afgørende rolle for at sikre en vellykket gennemførelse af EU’s naturlovgivning, og det er derfor vigtigt, at der skabes hensigtsmæssige rammer for implementeringsarbejdet. Success kan kun opnås, hvis kommunerne inddrages i alle led i processen, fra udpegelse af naturområder til administreringen af dem. KL ønsker, at der i implementeringen lægges mere vægt på synergi med andre tiltag i det åbne land. Naturpleje, landbrug, klimatilpasning, vådområder og vandløb skal bringes i spil på samme tid,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Baggrund

I 2011 vedtog EU-Kommissionen en strategi for biodiversitet frem mod 2020.

Et vigtigt instrument for opnåelsen af strategiens overordnede målsætninger er NATURA2000-direktiverne, som forpligtiger medlemslandene til at beskytte sjældne eller truede arter og områder i EU.

Direktiverne udgøres af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatsdirektivet, som henholdsvis beskytter vilde fugle og udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU.

For at opnå disse mål er der for hvert Natura2000-område udarbejdet en Natura 2000-handleplan, der sætter rammerne for, hvordan man her skal behandle naturen.