15. februar 2016

Oprydningsaftale Fælles Medicinkort

17 ud af 22 kommuner er igennem implementering af det nye fælles medicinhåndteringssystem FMK på ældreområdet. KKR afventer, at Region Syddanmark træffer beslutning om også at ville bidrage økonomisk til de sidste fem kommuners implementering.

Ved årsskiftet udløb den aftale, der var indgået mellem Region Syddanmark, de syddanske kommuner og PLO Syddanmark om betaling for de praktiserende lægers oprydninger i FMK i forbindelse med, at kommunerne tog systemet i brug på ældreområdet. Brugen af FMK skal sikre, at fagpersoner på tværs af sygehuse, hjemmepleje, praktiserende læger m.fl. har samme – opdaterede – status for en borgers aktuelle medicin og dermed forbedre patientsikkerheden.

 I den udløbne aftale betalte kommunerne halvdelen af udgifterne for oprydningerne og Region Syddanmark den anden halvdel.

 Aktuelt er der fem kommuner, som ikke er nået helt i mål med implementeringen endnu. Kommunerne har derfor ønsket at forlænge aftalen. En forlængelse med samme betalingsmodel som tidligere afventer dog, at Region Syddanmark tager stilling til, om de fortsat vil betale halvdelen af udgifterne.

 Fire kommuner har for at blive færdige med opgaven valgt selv at lægge ud for de sidste oprydninger i FMK, indtil Region Syddanmark har truffet en politisk beslutning om spørgsmålet.