16. februar 2016

Ministertema Rammeaftale 2015 – afrapportering vedr. anbragte børn og unges undervisning

Socialministeren udmeldte anbragte børn og unges undervisning/uddannelse, som et særligt tema for Rammeaftale 2015, herunder at der sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem

Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse blev udmeldt som ministertema for rammeaftale 2015. Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisningen har behandlet temaet og er fremkommet 13 konkrete anbefalinger vedrørende anbragte børn og unges undervisning og uddannelse:

 1. At udviklingen af barnets/den unges personlige og sociale kompetencer og udviklingen af de faglige kompetencer sidestilles i den socialfaglige tilgang i forbindelse med anbragte børn og unge.
 2. At der er fokus på, at sagsbehandlerne har adgang til relevant viden og sparring vedrørende den skolefaglige del i forbindelse med udarbejdelsen af den sociale handleplan for et anbragt barn/ung og opfølgningen herpå.
 3. At der udarbejdes konkrete og forpligtende indsatsmål i den sociale handleplan om barnets/den unges skolegang.
 4. At der etableres faste arbejdsgange, der sikrer et systematisk og øget fokus på, at der i alle sager om anbringelse af børn/unge i den skolepligtige alder etableres et relevant skoletilbud ved anbringelsens opstart eller senest tre uger herefter.
 5. At der ved indskrivningen i specialskole- og skoledagbehandlingstilbud tages stilling til indsatsens varighed samt udarbejdes en plan for, hvad der skal ske efterfølgende.
 6. At der er et fastholdt fokus på, hvordan folkeskolerne på bedste vis kan støttes til at håndtere inklusionsindsatsen for anbragte børn og unge.
 7. At der er fokus på, at anbragte børn/unge, uanset deres behov for faglig støtte eller specialpædagogisk bistand, periodevis kan have behov for individuel og professionel lektiehjælp.
 8. At der er fokus på at sikre koordination og sammenhæng i overgange i anbragte børn/unges skoleforløb.
 9. At der i forbindelse med overgange i anbragte børn/unges skoleforløb sikres, at der overleveres relevant viden om barnet/den unge.
 10. At der fra nationalt plan udarbejdes klare retningslinjer, der præciserer, hvad Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) funktionen skal omfatte samt snitfladerne mellem anbringende kommunes og beliggenhedskommunes UU funktioner vedrørende anbragte børn og unge.
 11. At der fra nationalt plan udarbejdes klare retningslinjer, der præciserer, hvad Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR) funktionen skal omfatte, snitfladerne mellem anbringende kommunes og beliggenhedskommunes PPR funktioner samt det økonomiske grundlag for PPR funktionen vedrørende anbragte børn og unge med brug for specialpædagogisk støtte.
 12. At der fra nationalt plan udarbejdes klare retningslinjer for indholdet af en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV).
 13. At der anvendes det mest aktuelle vejledningsmateriale omkring god til-synspraksis fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling som fælles minimumskrav og procedure for tilsynet med specialundervisning på interne skoler.

 Temaet er uddybet i i selve afrapporteringen.