01. februar 2016

Midlertidighed i lokalplanlægningen

Mulighed for midlertidig anvendelse er et af de temaer, der ofte bliver drøftet i forbindelse med lokalplanlægning. Et notat udarbejdet af Københavns Kommune kan forhåbentlig fungere som inspiration for andre kommuner.

Midlertidige anvendelser finder ofte sted i bygninger og på arealer, der tidligere har været brugt til et andet formål, og her kan f.eks. en ældre lokalplan skabe barrierer. Hvis den midlertidige anvendelse er i strid med lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, kan der ikke dispenseres. At anvendelsen er midlertidig, giver ikke kommunen videre adgang til at dispensere end normalt.

I den forbindelse har Københavns Kommune lavet et notat, der beskriver, hvordan kommunen allerede i dag arbejder med at skabe bedre rammer for midlertidig anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer. Der peges i notatet også på behovet for et ændret lovgrundlag på området. Her foreslås bl.a. en ændring af planlovens dispensationsmuligheder, således at det bliver muligt at dispensere fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser, når det handler om en begrænset periode.

Notatet er vedhæftet herunder til inspiration.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Midlertidig anvendelse NOTAT fra KBH kommune