03. februar 2016

KL og Cyklistforbundet: Bevar en statslig cykelpulje

Det vil være et alvorligt tilbageslag for cyklismen i Danmark, hvis kommunerne mister muligheden for statslig medfinansiering fra cykelpuljen. Derfor går cyklisternes og kommunernes repræsentanter nu sammen i en appel til Transportminister Hans Chr. Schmidt: Prioriter en ny flerårig cykelpulje allerede i år.

Statslige cykelpuljer har været en kæmpe succes for cyklismen i Danmark. Puljerne har medført, at kommuner landet over har investeret mere i skolecykling, cykelturisme, pendlercykling og utallige andre cykelfremmende aktiviteter, og det har været medvirkende til at årtiers fald i cykelandelen i Danmark ser ud til at være vendt.

Men cykelpuljen er tom, og derfor opfordrer formand for Teknik- og Miljøudvalget i KL, Jørn Pedersen (V), og Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam nu transportministeren til at prioritere en ny cykelpulje allerede i de kommende transportforhandlinger.

"Der er en lang tradition for, at stat og kommune tager et fælles ansvar for at styrke cyklismen med investeringer i cykelprojekter. For selvom langt størstedelen af danskerne cykler på kommunale veje, så har staten mindst lige stor gavn af de sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske fordele, der følger af, at befolkningen cykler mere," siger Jørn Pedersen (V), formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalget og borgmester i Kolding.

Cykling er en gevinst for samfundet

Ifølge den nationale cykelstrategi fra 2014 er den samfundsøkonomiske gevinst af at cykle en kilometer seks kroner, hvis cykelturen erstatter en biltur. De sundhedsmæssige gevinster af at voksne og børn cykler, viser sig ikke kun i bedre livskvalitet og indlæringsevne, men også på bundlinjen i form af færre udgifter til sundhedsvæsnet.

"Og selvom det på landsplan er lykkes at bremse faldet i danskernes cykling, så kæmper rigtig mange, især mindre kommuner, med faldende cykelandele. Fjerner man cykelpuljen, vil det altså ramme ekstra hårdt der, hvor længere afstande gør, at det f.eks. kan være svært selv at finansiere et sikkert skolevejsprojekt. Og det er ikke rimeligt, at man ikke også her skal nyde fordelene ved øget cykling," siger Jørn Pedersen.

Den seneste store statslige cykelpulje er fra 2009, hvor den daværende VK regering etablerede en pulje på en milliard kroner til cykelprojekter. Det medførte investeringer i cyklisme i Danmark for mere end to milliarder kroner på grund af kommunal medfinansiering. Men puljen er færdigudmøntet, og en mindre pulje afsat af den tidligere regering i 2015 er også tom.

Cykelpulje er en win-win model

"Den sidste store cykelpulje var en kæmpe succes for Danmark. Modellen, hvor staten tager ansvar for udviklingen af cyklismen via støtte til kommunale anlægsinvesteringer, kampagner og udviklingsprojekter, var en ren win-win model," siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

"Det er stadig en udfordring med de mindre kommuner, som på den korte bane ikke har lige så stort incitament til at investere i cykling. Men gode skolecyklingsveje og investeringer i cykelturisme kan tiltrække borgere og give vækst til landkommuner. Derfor synes vi, at man bør overveje en model, hvor parametre som størrelse og geografi kan give op til 100 pct. støtte fra puljen," fortsætter Klaus Bondam.

En ny cykelpulje kræver, at forligskredsen bag en grøn transportaftale afsætter midler fra Infrastrukturfonden, og det er transportminister Hans Chr. Schmidt, der sidder for bordenden.

"Vi vil kraftigt opfordre til, at transportministeren søger opbakning blandt partierne til ny flerårig cykelpulje. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, hvis ministeren bryder en mangeårig tradition for en statslig cykelpulje i en tid, hvor vi mere end nogensinde har brug for bæredygtige løsninger på de store udfordringer, vi står over for trafikalt og på sundheds- og klimaområdet," afslutter Klaus Bondam.

Ifølge transportministerens kalender mødes forligskredsen d. 3. februar.