29. februar 2016

KL høringssvar over beredskabslov m.m.

Forsvarsministeriet har den 28. januar 2016 anmodet om KL´s bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet samt lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Ministeriet havde sat fastsat svarfrist til den 17. februar 2016.

KL har i høringssvaret bemærket, at det er problematisk, at de af regeringen fremsatte forslag til ændringer i beredskabsloven m.v., fremsættes efter kommunerne har indgået aftale om fælles beredskaber (§ 60 fællesskaber) og disse, i overensstemmelse med det mellem staten og KL aftalte, er stiftet og aftalerne trådt i kraft pr. 1. januar 2016. 

Dette skaber unødig usikkerhed omkring retsvirkningerne af lovændringerne for de nye fællesskaber samt om kompetencefordelingen mellem kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og de nye fælles beredskaber.

Der er endvidere i forslaget en del bevågenhed på Beredskabsstyrelsens opgaver og kompetencer i forhold til kommunalbestyrelserne og de kommunale beredskabsenheder. Med lovforslaget synes der således lagt op til, at der skal ske en indskrænkning af kommunernes råderum til fordel for mere central og ensrettet styring. Der ser KL ikke behov for.

Høringssvaret kan findes i PDF herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Svar på Forsvarsministeriets høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven lov om beskyttelsesrum