16. februar 2016

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 er nu afsluttet

Handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 er nu afsluttet. Læs om hvilke projekter, der kører videre i ny strategi og hvilke der er afsluttet.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

Handlingsplanen, som udmønter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2011-2015, er nu afsluttet. Resultaterne og afslutningen af de enkelte projekter har været forelagt de politiske udvalg og KL’s bestyrelse.

Stærkt kommunalt samarbejde
Kommunerne, KL og KOMBIT har haft et tæt samarbejde om den omfattende række af strategiske digitale initiativer. Engagementet hos kommunerne i den fælles handlingsplan har været stor. Mange kommuner har aktivt deltaget i styregrupper, arbejdsgrupper og lignende, og alle kommuner har lagt et stort arbejde i at implementere en række konkrete digitale løsninger.

Den store kommunale opbakning kom også til udtryk i midtvejsevalueringen af arbejdet i 2013, og KL’s bestyrelse vurdere i forbindelse med afslutningen af handlingsplanen, at det har været et vellykket eksempel på værdien af et stærkt kommunalt samarbejde om fælles løsninger.

Projekterne
Handlingsplanen har i strategiperioden omfattet 40 projekter. 4 af disse projekter fortsætter uændret ind den nye strategiperiode. De øvrige er afsluttet. Projektbeskrivelser, afslutningsnotater mv. ligger på de enkelte fagområders sider.

 4 projekter, som fortsætter ind i den nye strategiperiode, er: 

 • Konkurrenceudsættelse af monopolløsningerne
 • Brugerportalsinitiativet for folkeskolen
 • Udfasning af ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister)
 • Udbredelse af velfærdsteknologi

Mange af de afsluttede projekter vedrører temaer, som fortsat relevante. De vil derfor indgå i arbejdet i den kommende strategiperiode 2016-2020 og den nye handlingsplan, som p.t. er under forberedelse.

Økonomiske gevinster
Handlingsplanens projekter vurderes at have ført til et økonomisk potentiale på i alt 1,6 mia. kr., som kan realiseres af kommunerne i 2016. På nogle områder indfries gevinsterne først i fuldt omfang efter en længere indfasning, så  gevinstpotentialet vurderes derfor at stige til godt 2,9 mia. kr. i 2019.

Blandt strategiens væsentligste indsatser kan nævnes:

 • Monopolbruddet - kommunerne tager ejerskab til deres it-systemer.
 • Digital kommunikation med borgerne - obligatorisk digital post og selvbetjeningsløsninger.
 • Rammearkitekturen – fælles principper og byggeblokke.
 • Byg og Miljø, selvbetjeningsportal der samler og digitalisere bygge- og miljøsager.
 • Telemedicin og velfærdsteknologi - frigørelse af ressourcer og selvhjulpne borgere.
 • Den digitale skole - Grundstenen til brugerportalsprojektet, som vil bringe den danske folkeskole i verdensklasse hvad angår digitalisering.

Projekter hvor anvendelse af data er i fokus:

 • FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation).
 • Fælles sprog III (dokumentationsstandard på ældre- og sundhedsområdet).
 • ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister) og grunddata.