08. februar 2016

Administrativ information: Samarbejdsaftale mellem KL og UDK om Den fælles Dataenhed

Samarbejdsaftalen om Den Fælles Dataenhed beskriver, hvad enheden leverer til kommunens kontrolarbejde, og hvordan kommunen spiller sammen med Den Fælles Dataenhed. Samarbejdsaftalen beskriver også krav til kommunernes indberetning af data og tidsfrister for dette.

Til:

Direktører med ansvar for udbetaling af sociale ydelser, Borgerservicechefer og Ledere af kommunens kontrolenhed


Sagen

Som led i Økonomiaftalen for 2015 blev der truffet beslutning om at styrke kommunernes kontrol med udbetaling af sociale ydelser. Dette er bl.a. sket gennem etablering af Den Fælles Dataenhed i regi af Udbetaling Danmark.

Den Fælles Dataenhed skal bidrage til at styrke kontrolindsatsen gennem registersamkøring. Enheden er etableret i løbet af 2015 i et tæt samarbejde mellem kommunerne, Udbetaling Danmark og KL.

Der skal fortages registersamkøringer med afsæt i de kommunale ydelser. Kommunerne har i forvejen fået tilsvarende lister fra Udbetaling Danmark. Forskellen er dog, at disse lister er udtrukket med afsæt i Udbetaling Danmarks ydelser, og det er derfor forventningen, at ”hitraten” på sigt vil blive væsentligt forbedret, når kommunerne kan trække egne lister over egne ydelser. 

Samarbejdet mellem Den Fælles Dataenhed og kommunerne er reguleret i en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen er indgået mellem KL og Udbetaling Danmark og beskriver både forpligtelser for Den Fælles Dataenhed og kommunerne i samspillet om at styrke kontrolindsatsen og mulighederne for forebyggende indsatser.

Der er udviklet en digital webløsning (brugergrænseflade), der giver kommunerne adgang til at bestille resultatet fra registersamkøringen samt et kontrolark pr. person, som kommunen trækker ud på en prioriteringsliste. Kontrolarket består af stamdata og af de oplysninger, der er indhentet i forbindelse med registersamkøringen.

Omfanget af datakilder, der læses ind i registersamkøringen, forventes løbende at blive øget. Der er blandt andet i sidste uge indgået endelig aftale med SKAT om at få overført oplysningerne fra R75 elektronisk, og muligheden for at indlæse data fra sundhedskortet er ligeledes i gang med at blive afdækket.

Siden 1. maj 2015 har omkring 16 task force kommuner testet kriterier til brug for registersamkøringen på en række kommunale ydelsesområder, i første omgang kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Kriterierne bygger på input fra kommunerne og godkendes i fællesskab med de kommuner, der har testet kriterierne.

Koordineringen og prioriteringen af Den Fælles Dataenheds opgaver foregår i et samarbejdsforum bestående af seks kommuner, Udbetaling Danmark og KL.

Alle 98 kommuner har fra medio november 2015 haft adgang til de første lister på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Fra den 28. januar vil også registersamkøring i relation til kontrol af økonomisk friplads være mulig.

Den videre udvikling af Den Fælles Dataenhed skal foregå i et dynamisk samspil mellem kommunerne, KL og Den Fælles Dataenhed.

Kommunerne skal ifølge Samarbejdsaftalen løbende give sagsspecifik feedback på de prioriteringslister, som kommunerne bestiller på Brugergrænsefladen og generelt give input til nye kriterier, der kan føre til afdækning af nye snydmønstre i kommunerne ved hjælp af registersamkøring. Den Fælles Dataenhed har ansvar for at levere lister til brug for kommunernes kontrolindsats, viden om data og den tekniske løsning, samt bidrage til arbejdet med at kortlægge snydmønstre.

Uddybning af ovenstående og yderligere informationer fremgår af samarbejdsaftalen og kan læses i vedhæftede dokument nedenfor.

Kontaktpersoner i KL

  • Annie Bekke Kjær mail: anbk@kl.dk,Tlf. 3370 3758
  • Charlotte Munksgaard  mail: cmu@kl.dk Tlf. 3370 3579