06. december 2016

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015

Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under Serviceloven de seneste år.

Analysens hovedkonklusioner er bl.a.:

Socialpædagogisk støtte

 • Modtagere af socialpædagogisk støtte (§85) er den langt største gruppe af ydelsesmodtagere i hele perioden 2009-2015.
 • Ifølge nye tal er der i 2015 i alt 44.500 modtagere af ydelsen (inkl. personer der også bor i botilbud).
 • Antallet af personer, som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem, er steget med 72 pct. fra 2009 til 2015.
 • Stigningen i antallet af personer med socialpædagogisk støtte var størst blandt unge under 30 år.

Botilbud

 • I 2010 var der i alt knap 19.000 beboere på botilbud efter enten §107 eller §108 i serviceloven eller i almene ældreboliger/plejeboliger fortrinsvist til psykisk/fysisk handicappede efter §105 i Almenboligloven. Ifølge de nye tal er antallet samlet set 24.000 personer i 2015. Det svarer til en stigning på 29 pct.
 • Fra 2009 til 2012 skete der et fald i antallet af beboere på permanente botilbud efter §108 og en stigning i antallet af beboere i midlertidige botilbud efter §107 og i almene ældreboliger/plejeboliger efter §105 i Almenboligloven. Faldet i §108 er mindre end stigningen i §107 og §105 sammenlagt.
 • Blandt beboere på botilbud er der blevet flere under 30 år fra 2009 til 2012 og denne udvikling har taget fart i de seneste år. Unge under 30 år udgør en tredjedel af alle beboere i botilbud i 2015 mod hver fjerde i 2009.

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud (§103 og §104)

 • Antallet af personer i aktivitets og samværstilbud (§104) var omkring 23.000-26.000 i perioden 2009-2012, men ifølge nye tal er antallet faldet til godt 17.000 i 2015. Et fald på ca. 27 pct. Faldet har kun været blandt personer over 30 år.
 • Antallet af personer i beskyttet beskæftigelse (§103) lå nogenlunde konstant på ca. 9.000 personer fra 2009-2012, men ifølge nye tal er antallet faldet til knap 7.000 i 2014 og 2015. Et fald på ca. 25 pct. Faldet er især sket blandt personer over 40 år.

Støttepersonordninger (§96-99)

 • Antallet af voksne med ledsageordninger (§97) er steget fra 7.800 personer i 2009 til 8.900 i 2012 – en stigning på ca. 14 pct.  Det ser dog ikke ud til, at stigningen er fortsat efter 2012, da der ifølge nye tal er 8.400 i 2015  
 • Antallet af personer med borgerstyret personlig assistance (BPA)(§96) var stigende i perioden 2009-2011. Fra ca. 1.200 til knap 1.500 personer. Ifølge de nye tal er antallet ikke steget i de seneste år. Der er fortsat knap 1.500 personer med BPA ordning i 2015.
 • Der er sket fald i antallet af sindslidende med støtte- og kontaktpersonordninger (§99) fra 2010 til 2012 (fra ca. 3.700 til 2.500 svarende til et fald på 33 pct.), mens antallet af misbrugere og hjemløse med ordningen har været mere stabil i hele perioden 2009-2012 (ca. 1.800-1.900 personer). Det er ikke muligt at følge udviklingen i antallet af modtagere af denne type ydelse efter 2012.
 • Antallet af døvblinde med kontaktpersonordning (§98) steg fra 2009 til 2011, men har siden været nogenlunde konstant. I 2009 var der 255 døvblinde med ordningen og i 2014 og 2015 var der 364 døvblinde med ordningen.

Behandlingsmæssige tilbud (§102)

 • Behandlingsmæssige tilbud efter §102 har traditionelt været meget lidt udbredt med en svagt faldende tendens (knap 200 personer i 2012), men ifølge de nye tal er antallet steget markant de seneste år. I 2015 er der over 700 personer, som får behandlingsmæssige tilbud efter §102.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 (1)

 • LINK

  Momentum-artikel: Markant flere får socialpædagogisk støtte