08. december 2016

Kommunerne kompenseres økonomisk for ændringen af folkeoplysningsloven

Kommunerne kan se frem til en øget kompensation i forbindelse med den ændrede folkeoplysningslov, som træder i kraft den 1. januar 2017.

Som følge af den ændrede folkeoplysningslov skal kommunerne bl.a. styrke tilsynet på det folkeoplysende område. Derudover skal kommunerne offentliggøre lister over foreningernes regnskab, hvis de modtager et tilskud eller har fået anvist et lokale samt fortegnelser over, hvilke foreninger, der får henholdsvis tilskud og lokaler eller afslag herpå.

I udgangspunktet havde regeringen foreslået en økonomisk kompensation med en flad profil. KL har efter dialog med en række kommuner peget på nødvendigheden af en højere kompensation i 1 år, da der her må forventes ekstraordinære opstartsomkostninger i forbindelse med implementeringen af lovforslaget.

Kulturministeriet har netop meddelt KL, at ministeriet accepterer en øget økonomisk kompensation på 6,6 mio. kr. i år 1, dvs. i 2017, i forbindelse med implementeringen af lovændringen, og dernæst på 4,2 mio. kr. de efterfølgende år.

KL har derfor tilsluttet sig den økonomiske kompensation under forudsætning af, at tilsynsopgaven ikke forøges væsentligt i omfang.

Sammenskrivning af lovens forarbejder
KL har desuden overfor Kulturministeriet givet udtryk for, at kommunerne efterlyser en klar vejledning i forbindelse med lovændringen. Ministeriet har i et svar til KL oplyst, at ministeriet ikke planlægger at udarbejde en vejledning bl.a. med den begrundelse, at:

”Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der afgør, hvordan tilsynet med foreningernes overholdelse af loven og regler fastsat i medføre heraf nærmere skal tilrettelægges. Endvidere fremgår det, at omfanget af tilsyn vil bero på omfanget af den enkelte kommunalbestyrelses tilsyn i dag og de lokale forhold”.

På baggrund af KL’s ønske vil ministeriet dog udarbejde en sammenskrivning af lovens forarbejder med relevante bidrag for lovbemærkninger, svar på udvalgsspørgsmål mv. Ministeriet forventer at have det klar i starten af det nye år.

KL har i et brev til den nye kulturminister udtrykt, at kommunerne som minimum har behov for en klar vejledning til, hvordan den ændrede folkeoplysningslov og særligt de medfølgende tilsynsregler skal forvaltes og forstås i praksis.