06. december 2016

KØF 2017: Fremtidens velfærd skal nytænkes

De fleste økonomiske eksperter er enige om, at dansk økonomi er i balance, selvom den er præget af lav vækst. Den økonomiske politik forudsætter en begrænset vækst i den offentlige økonomi. Det betyder, at velfærden fortsat skal prioriteres skarpt og nytænkes i kommunerne. Af Marie Stub Bager, konsulent i KL’s Økonomisk Sekretariat og Katrine Görtz Axelsen, Konsulent i KL’s Økonomisk Sekretariat

De økonomiske prognoser tegner for første gang i lang tid et lysere billede af dansk økonomi. Den fortsat svage vækst sætter dog sine begrænsninger for det offentlige forbrug. Samtidig skal kommunerne håndtere et betydeligt demografisk pres, hvor særligt den hastigt voksende gruppe af ældre vil lægge bånd på råderummet. 

Mange kommuner oplever samtidig et stigende udgiftspres på flere af kernevelfærdsområderne for eksempel på det specialiserede socialområde. Kommunerne vil derfor fortsat opleve, at hårde økonomiske prioriteringer vil være en del af hverdagen.Kommunerne har tidligere vist, at de har formået at håndtere økonomiske udfordringer ved en kombination af prioriteringer, effektiviseringer og ved nytænkning for eksempel af, hvordan velfærdsydelser kan gives med et større fokus på, at borgeren i højere grad bliver selvhjulpen. Det vil kommunerne fortsat skulle gøre. Men der er også behov for, at regeringen og Folketinget understøtter kommunernes indsats.

KØF 2017 sætter derfor fokus på, hvilke knapper der kan og skal skrues på i det kommende årti for at få ligningen med stramme økonomiske rammer, det stigende demografiske udgiftspres og borgernes høje forventninger til velfærdservice til at gå op. I hvilket omfang skal der tænkes nyt i forhold til velfærdsydelsernes indhold? Hvilke områder kan effektiviseres endnu mere og hvordan? Det er alle spørgsmål, som KØF 2017 vil stille skarpt på. 

Økonomisk baggrundstæppe

Konferencen åbnes af nationalbankdirektør Lars Rohde, der vil give Nationalbankens vurdering af dansk økonomi. De økonomiske rammer frem mod 2025 og betydningen for kommunerne er baggrundstæppet for den efterfølgende debat. Her vil KL’s formand Martin Damm og finansministeren drøfte, hvordan de økonomiske udfordringer bør gribes an, og hvordan der kan prioriteres i velfærden. Hvilke prioriteringer bør foretages nationalt, og hvilke prioriteringer bør foretages lokalt? Formandens og finansministerens debat bliver umiddelbart efter fulgt op af en debat om kommunestyret og dets placering i velfærdssamfundet.

Fokus på uddannelse 

Kommunerne varetager en meget stor del af de nære velfærdsopgaver i Danmark. Kommunernes tilgang til at løse disse opgaver er derfor afgørende for den velfærd borgerne oplever. På KØF 2017 vil der blive stillet skarpt på tre vigtige kommunale velfærdsområder: Uddannelse, beskæftigelse og socialpolitikken. 

Kommunerne investerer hvert år flere milliarder i dagtilbud, folkeskole og forberedende tilbud i overgangen til ungdomsuddannelserne. Alligevel er der fortsat mange unge som efter endt eller afbrudt skolegang møder op i de kommunale jobcentre. Spørgsmålet er derfor: Hvordan får vi som samfund mere ud af de mange milliarder kroner, der hvert år investeres i børn og unge, sådan at færre unge ender på kanten eller uden for arbejdsmarkedet og samfundet? I plenumdebatten: ”Hvordan får vi alle unge med – og flere i erhvervsuddannelse?” stilles der skarpt på dette spørgsmål samt de unges uddannelsesvalg. 

I dag vælger en stor del af de danske unge i høj grad gymnasiet frem for erhvervsuddannelserne, og flere tager efter endt gymnasialuddannelse også en faguddannelse på en erhvervsskole. Det har dog aldrig været hensigten, at de unge skulle tage to eller flere ungdomsuddannelser. Der bør derfor ses på uddannelsespolitikken med nye briller og fremadrettet arbejde med et samlet 0-18 års-område. Der kan stilles flere spørgsmål ind i den aktuelle debat om uddannelse: Bidrager folkeskolen nok til tidlig afklaring om uddannelsesretning og job? Er erhvervsuddannelserne gode og attraktive nok – og er de tæt nok på virksomhederne? Alt dette og meget mere vil formand for ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse, Stefan Hermann, og Lars Goldsmith, formand for erhvervsskolernes bestyrelsesforening, debattere. 

Opgaveløsning med effekt 

Selvom dansk økonomi igen er på rette vej, er der fortsat mange, som befinder sig langt fra eller helt uden for arbejdsmarkedet. Udsigten, til at en så stor gruppe skal være et helt liv på offentlig forsørgelse, lægger et konstant pres på den offentlige økonomi. Målgruppen er kompleks og sammensat, og et kompliceret og konstant skiftende regelsæt gør ikke opgaven nemmere for kommunerne at håndtere. Men lykkes kommunerne med at få denne gruppe i job, er der store gevinster at hente både for borgeren, kommunen og samfundet. I plenumdebatten ”På kanten af arbejdsmarkedet” fortsætter debatten om, hvad der skal til for at hjælpe de udsatte ledige tættere og ind på arbejdsmarkedet. Blandt andet præsenteres der resultater fra den nyeste forskning på området. 

Mange udsatte familier oplever i dag en ukoordineret indsats fra kommunens side med forskellige og nogle gange konfliktende mål. I det fælleskommunale Styrings- og Effektiviseringsprogram, SEP, har 27 kommuner og KL valgt at samarbejde om at udvikle en bedre tværgående sammenhæng i ydelser og indsats for borgerne. Konklusionen er, at der er behov for at gentænke indsatsen over for de udsatte familier og i højere grad gøre kontakt til arbejdsmarkedet til hovedmålet. På plenumdebatten ”Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere” vil administrerende direktør i SFI Agi Csonka, Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) og to kommunale topembedsmænd diskutere, hvordan kommunerne kan tage denne udfordring op.

Aktuelle debatter

Ud over plenumdebatterne, som udstikker de store strategiske linjer, er der som vanligt også en række debatmøder, hvor der er plads til at gå mere i dybden med forskellige emner. Sundhedsområdet er fortsat højt placeret på den kommunale dagsorden, og på debatmødet ”Mere sundhed og sundere økonomi gennem målstyring! ” vil to kommuner præsentere hver deres erfaringer med fokuseret målstyring, og hvordan de konkrete politiske mål er blevet omsat til resultater til gavn for borgerne. Det vil også være muligt at komme tæt på den kommunale økonomistyring i debatmødet ”I økonomistyringens maskinrum”. Debatten vil handle om kommuners jagt på den bedste økonomistyring: Nogle kommuner har prioriteret stabilitet, tradition og genkendelighed, mens andre kommuner har prioriteret dynamik, udvikling og løbende forandring, men hvad virker egentlig bedst? 

Derudover vil debatmøderne på KØF 2017 tage fat i en række aktuelle temaer såsom kommunale samarbejder, politisk organisering i kommunen, fremtidens plejeboligbehov, styring af it-udgifterne, indkøb, strategisk ejendomsdrift, styring på skoleområdet og drift af de sociale botilbud.

Vel mødt til KØF 2017 den 12. og 13. januar 2017 i Aalborg. •