15. august 2016

Alle sektorer skal tage medansvar for integration

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om, hvor vigtigt det er, at alle sektorer fortsætter med at øge andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund.

Vi har en meget positiv nyhed på forsiden af dagens Momentum. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund er steget støt gennem flere år, så 5,5 procent af de kommunalt ansatte nu er indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Det er positivt af flere årsager. Dels er det vigtigt, at de kommunalt ansatte så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen blandt borgerne i forhold til køn, alder og etnisk baggrund. Og dels er det helt afgørende, at de indvandrere og flygtninge, som kommer til vores land, også finder beskæftigelse, så de kan forsørge sig selv og blive en ligeværdig del af det danske samfund. Vi ved jo, at et job er et meget stort skridt på vejen til at blive integreret i Danmark.

Det skal naturligvis ikke kun være i kommunen, at indvandrere og flygtninge får job. Derfor er det også glædeligt, at udviklingen går den rigtige vej i alle sektorer. Men det giver alligevel stof til eftertanke, at staten halter så langt efter de andre sektorer, når det gælder andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund. Noget af forklaringen kan muligvis findes i de forskellige jobtyper i sektorerne, men det ville se godt ud, hvis staten som arbejdsgiver spillede en stærkere rolle i integrationen af indvandrere og flygtninge.

Med de tusindvis af flygtninge, som Danmark har modtaget i de seneste år, er det helt nødvendigt, at den positive udvikling i integrationen på arbejdsmarkedet fortsætter i alle sektorer. Dels er det afgørende for en vellykket integration af vores nye medborgere, og dels er det en forudsætning for, at det økonomiske regnestykke kan hænge sammen i det danske velfærdssamfund.

Som KL gjorde meget tydeligt opmærksom på i forbindelse med to- og trepartsforhandlingerne på integrationsområdet i foråret, vil kommunerne komme til at hænge på en meget stor regning, hvis det ikke lykkes at skaffe ordinært job til en stor del af de mange flygtninge. Hvis for mange ender på overførselsindkomster i stedet for at bidrage med skatteindtægter, hænger regnestykket ganske enkelt ikke sammen. Og så bliver resultatet, at kommunerne må skære på alle serviceområder for at få enderne til at mødes.

Derfor skal alle gode kræfter i de kommende måneder og år sættes ind på, at vi får en meget stor andel af de nytilkomne flygtninge i ordinære job. Private virksomheder og offentlige arbejdspladser må alle give plads og åbne deres døre for, at flygtninge kan få foden inden for på det danske arbejdsmarked. De kommunale jobcentre skal – og vil – spille en central rolle som motor i mødet mellem flygtninge og virksomheder, men det kan kun lykkes, hvis arbejdsgivere og lønmodtagere på de danske arbejdspladser spiller positivt med.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL