21. april 2016

Takstaftale på det specialiserede socialområde

KKR Hovedstaden drøftede en analyse af udviklingen i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning og godkendte en ny flerårig takstaftale

KKR Hovedstaden har i perioden 2011-2016 indgået aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. En analyse af udviklingen i de takstbelagte tilbud viser, at kommunerne og regionen samlet set overholder aftalen om prisudvikling i de takstbelagte tilbud ved samlet at have reduceret udgifter per dag med 1,6 procent fra 2014 til 2016.

Analysen viser endvidere, at der på tværs af regionen kan udledes en række generelle udviklingstendenser, der driver udgifterne i de takstbelagte tilbud:

  • Stigende kompleksitet blandt målgrupperne i de tværkommunale tilbud. Hjemtagning og inklusion af borgere med lettere problemstillinger medfører større behov for støtte og personalenormering i de tværkommunale tilbud med deraf følgende prisstigninger.
  • Behov for omlægninger og modernisering af tværkommunale tilbud på det specialiserede socialområde for at skabe fagligt og økonomisk bæredygtige tilbud med tidssvarende og målrettede fysiske rammer, som er tilpasset den seneste udvikling i behov og efterspørgsel. Dette medfører typisk reduktion i antal pladser, samtidig med at det kan være vanskeligt at gennemføre yderligere budgettilpasninger i tilbuddene.
  • Behov for omlægning af takststruktur fra enhedstakster til flere takstniveauer for at imødekomme en stigende kompleksitet hos borgerne i de tværkommunale tilbud og skabe større gennemsigtighed og sammenhæng mellem pris og støttebehov.
  • Behov for omlægning af takststruktur samt en stigende kompleksitet i målgrupperne på specialundervisningstilbuddene som følge af henholdsvis skolereform og inklusionsdagsorden.
  • Tilpasninger af taksterne for at leve op til krav fra Socialtilsynet om eksempelvis øget normering eller indarbejdelse af sær- og tillægstakster i budgettaksterne.

Sideløbende med fokus på at reducere omkostningerne i tilbuddene har kommunerne igangsat et samarbejdsspor med fokus på kvalitet og faglighed i de tværgående indsatser og tilbud på det specialiserede socialområde.