13. april 2016

Principiel dom fra Højesteret frifinder Ikast-Brande Kommune i handicapsag

Højesteret har onsdag i en principiel dom slået fast, at en kommune ikke var forpligtet til at tilbyde en medarbejder med handicap ansættelse på deltid som en hensigtsmæssig foranstaltning. KL er tilfreds med dommen, der sætter en tyk streg under kommunernes ledelsesret.

Ikast-Brande Kommune blev onsdag frifundet i en principiel sag om, hvorvidt kommunen var forpligtet til at tilbyde en medarbejder med handicap at konvertere medarbejderens fuldtidsstilling til en deltidsstilling på 20 timer pr. uge.

Kontorchef i KL’s kontor for Jura og EU, Karsten Thystrup, er tilfreds med dommen, der er af principiel karakter.

”Helt som forventet har Højesteret slået fast, at en arbejdsgiver ikke er tvunget til at opnormere antallet af medarbejdere for at kunne til byde en deltidsstilling til en medarbejder med handicap. Arbejdsgiveren er heller ikke forpligtet til at dele en fuldtidsstilling op i to deltidsstillinger, hvis dette ikke er foreneligt med kommunens drift. Med dommen bekræfter Højesteret, at arbejdsgiver har en vid skønsmargin, når det kommer til at vurdere, om en hensigtsmæssig foranstaltning kan tilbydes under hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af driften,” siger han.

Uforholdsmæssigt byrdefuldt at konvertere stilling

Sagen handlede om en ingeniør, der var ansat som lokalplanlægger i kommunen. Hun havde som følge af sygdom, der skyldtes en trafikulykke i arbejdstiden, pådraget sig en funktionsbegrænsning, der medførte, at hun kun kunne arbejde på nedsat tid. Halvandet år efter ulykken blev hun opsagt efter at have været deltidssygemeldt i godt et år, idet kommunen ikke ville ændre hendes stilling til en deltidsstilling på 20 timer om ugen.

Lokalplanlæggeren mente, at hendes lidelse udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Kommunen var uenig i, at lokalplanlæggerens lidelse på opsigelsestidspunktet var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb. Hvis lokalplanlæggeren imidlertid måtte anses for at have et handicap, var det kommunens opfattelse, at det ville være uforholdsmæssigt byrdefuldt i lyset af de driftsmæssige forhold i kommunens planafdeling, hvis kommunen skulle være forpligtet til at konvertere en fuldtidsstilling til en deltidsstilling, herunder ved enten at opnormere planafdelingen eller at splitte stillingen op i to deltidsstillinger.

En enig Højesteret

En enig Højesteret frifandt kommunen og underkendte dermed Sø- og Handelsretten, som sidste år dømte kommunen til at betale en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Højesteret fandt, at lokalplanlæggeren var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb på opsigelsestidspunktet, og at kommunen vidste eller burde vide, at hun var handicappet.

Højesteret fandt derimod ikke, at kommunen havde været forpligtet til at tilbyde lokalplanlæggeren at overgå til en stilling på 20 timer pr. uge. Det ligger nemlig ikke inden for kommunens såkaldte tilpasningsforpligtelse at opnormere planafdelingen med en yderligere planlægger på fuld tid, og da arbejdsopgaverne ikke kunne løses med kun to fuldtidsansatte planlæggere og én på deltid, ville den eneste tilbageværende mulighed være at opdele lokalplanlæggerens fuldtidsstilling i to deltidsstillinger, og dette var ikke foreneligt med den måde, arbejdet var tilrettelagt i kommunens planafdeling.

Ledelsesretten er intakt

Højesteret fandt, at kommunens tilrettelæggelse af arbejdet hvilede på saglige hensyn, og fandt ikke grundlag for at anfægte kommunens vurdering af, at det ikke var muligt at tilbyde lokalplanlæggeren en deltidsstilling på 20 timer om ugen og samtidig leve op til kommunens mål med hensyn til serviceniveau over for borgere og virksomheder.

”Med dommen er ledelsesretten intakt for så vidt arbejdsgivers ret til at tilrettelægge arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde både under hensyn til den daglige drift og under hensyn til de politiske mål i kommunen, herunder serviceniveauet. Dette er meget tilfredsstillende for kommunerne,” siger Karsten Thystrup.

YDERLIGERE MATERIALE