19. april 2016

Nyt projekt i udbud: Data om elevers læring og progression

Styrelsen for It og Læring har netop sendt et udviklingsprojekt om data om elevers læring og progression i udbud. Projektet er en del af den samlede fremadrettede indsats for it i folkeskolen, hvor KL og Digitaliseringsstyrelsen sidder med i styregruppen.


Hvordan kan data bruges til at følge og fremme elevernes progression i den daglige planlægning, gennemførelse og opfølgning på undervisningen?

Dette spørgsmål har styregruppen for it i folkeskolen besluttet at undersøge og har derfor igangsat et udviklings- og inspirationsprojekt om emnet, som netop er sendt i udbud. Projektet afspejler den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis fokus på dataunderstøttet læring, der skal medvirke til, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Styregruppen for it i folkeskolen har afsat i alt 10 mio. kr. til det samlede projekt over en toårig periode.

Med Brugerportalsinitiativet, der er en del af folkeskolereformen, bliver læringsplatforme udbredt til alle landets folkeskoler. Samtidig anvender eleverne flere og flere digitale læremidler. Tilsammen kommer der mere og mere data om elevernes læring, som giver helt nye muligheder for at få viden om elevernes progression. Denne viden skal bidrage til at forbedre undervisningen og øge elevernes læring.

Projektet skal medvirke til at styrke undervisning og læring gennem øget brug af data. Dette skal blandt andet ske gennem anbefalinger til, hvordan data om elevers progression kan opsamles, anvendes og vises for den enkelte skole, lærer, elev og forældre. Projektet anlægger et bredt datafokus ved at omfatte elevernes faglige progression, deres trivsel og alsidige udvikling.

 

Som led i projektet gennemføres:

  • en erfaringsopsamling af dansk praksis
  • en kortlægning af international viden og forskning
  • udvikling og afprøvning af datagrundlag i undervisningsforløb og som dialogredskab i forskellige samarbejdsrelationer i folkeskolen
  • udvikling af en datastandard, så progressionsdata kan overføres digitalt mellem læremidler og læringsplatforme.

 

 

Styrelsen for IT og Læring er ordregiver på projektet, der er udbudt som et miniudbud under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings rammeaftale for konsulent- og forskningsydelser. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2017.

Kontakt:
Lone Stahlfest Møller – Tel. 25659285

Læs mere:

Om indsatsen for it i folkeskolen http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/It-i-undervisningen

Om Brugerportalsinitiativet http://www.stil.dk/Projekter-og-initiativer/Brugerportal?smarturl404=true