05. april 2016

Nye muligheder for arealanvendelse i planlægning af det åbne land

En regulering af det åbne land, der primært sigter på at begrænse unødig byvækst og sikre optimale rammer for primært landbruget, har overlevet sig selv. Udfordringerne er i dag nogle helt andre. KL har i sit løsningskatalog særligt fokus på mulighederne for sanering af bygningsmassen og tilladelse af øvrige erhverv samt på styrkede muligheder for en helhedsorienteret planlægning i det åbne land.

Helhedsorienteret og sammenhængende planlægning i det åbne land
Udviklingen i det åbne land påvirkes af modsatrettede interesser, og kom­munerne har forskellig grad af plan­lægningsmæssig indflydelse på, hvordan disse udspiller sig. Kommunerne vil gerne kunne plan­lægge mere sammenhængende og helheds­orienteret for udviklingen i de forskellige dele af det åbne land. KL foreslår derfor en ændring af planloven, der giver kommunerne mulighed for at fore­tage en mere helhedsorienteret planlæg­ning.

Udpegning af omdannelses-zoner i det åbne land med en mere lempelig regulering
Fra andre kommuneplantemaer kendes ud­pegninger til særlige formål, senest udpeg­ninger til store husdyrbrug og biogasanlæg samt de kommende naturudpegninger. KL foreslår, at der på kommuneplanniveau også bliver mulighed for at udpege omdan­nelsesområder for bosætning og mindre erhverv i det åbne land.

Det skal give mulighed for inden for de konkrete områder at tillade byggeri og mindre erhverv med udgangspunkt i et regelsæt, der er betydeligt mere rummeligt, end det der gælder generelt. Udpegningen på kommuneplanniveau vil til gengæld sikre, at kommunen foretager de nødvendige afvejninger i forhold til de øvrige arealinteresser med henblik på, at der investeres under hensyn til både nuværende og fremtidige aktiviteter.

Hurtig og smidig overførsel fra landzone til byzone
Planloven kræver i dag, at der udarbejdes en lokalplan, når der skal ske overførsel af områder fra landzone til byzone. KL ønsker, at kommunerne alene ved et kommuneplantillæg, kan overføre arealer i mindre byer, der allerede er udlagt i kom­muneplanen.

Fordelen er blandt andet, at byrådet på denne måde kan imødekomme konkrete ansøgninger, samt give mulighed for ud­vikling og herved fremme vækst – særligt i mindre bysamfund.

En bredere vifte af erhverv i det åbne land
Med strukturudviklingen i landbruget og en betydelig interesse i at sikre mest mulig beskæftigelse, er det et voksende lokalpolitisk ønske at give mulighed for, at en bredere vifte af erhverv kan placeres i landzonen. KL foreslår derfor, at det undersøges hvilke lovgivningsmæssige og administrative æn­dringer, der kan muliggøre at kommunerne i højere grad end i dag kan tillade dette, både i og uden for landsbyerne. 

Længerevarende landzone-tilladelser med ret til genopførelse af bygninger
Som planloven er i dag bortfalder bygge­retten som udgangspunkt senest tre år efter, at et hus er revet ned. For en del af de nedrivningsmodne huse gælder dog, at ejeren har en forventning om, at byggeretten på sigt vil have en værdi, og derfor rives ellers faldefærdige huse ikke ned i det omfang, de burde.

KL foreslår derfor, at de kommuner der ønsker det, får mulighed for at give en stå­ende landzonetilladelse med ret til genop­førelse af huse efter nedrivning inden for en periode, der går ud over de nuværende 3 år. 

En skrotningsordning for falde­færdige bygninger i landzonen
Et andet virkemiddel, der kunne give et incitament til at få fart i nedrivningen af faldefærdige boliger og muliggøre ny bosætning, er indførelsen af en bolig-skrotningsordning. En ny boligskrotningsordning vil yderligere kunne frigøre nye arealer til energiproduktion, landbrugsdrift eller lignende.

En sådan ordning skal give kommunen en planlægningsmæssig mulighed for, ved nedrivning af forfaldne boliger, at give tilladelse til et mindre antal nye boliger med udgangspunkt i mere fleksible rammer for placering, udformning mv. Ordningen skal knyttes til den enkelte kom­mune eksempelvis i form af et slags pulje­regnskab, der løber over flere år.

KL foreslår, at det med afsæt i bl.a. skrot­ningsordningen for vindmøller undersøges, hvordan en skrotningsordning for falde­færdige bygninger i det åbne land kan udformes.